Všeobecné obchodné podmienky eye

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Všeobecné ustanovenia
 

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti prevádzkovateľa na jednej strane a zákazníka, spotrebiteľa na strane druhej.
 

Spoločnosť INVESTCOM s.r.o., so sídlom Račí potok 47, 040 01 Košice je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35625/V, IČO: 31584535, DIČ: 2020428718, IČ-DPH: SK2020428718 je prevádzkovateľ internetových stránok www.pozripracu.sk /ďalej len,, prevádzkovateľ“/ vydáva v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.


Prevádzkovateľ internetových stránok www.pozripracu.sk umožňuje zákazníkovi zakúpiť prezentovanú službu v ponuke prevádzkovanej stránky www.pozripracu.sk. Prevádzkovateľ  sprostredkuje zákazníkovi službu za podmienok, v prezentovanej kvalite a rozsahu uverejnenom na stránke prevádzkovateľa.
 

II. Objednávka


Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke prevádzkovateľa a následného odoslania elektronickou formou.  Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou. Služby prevádzkovateľ zašle zákazníkovi výzvu na úhradu so všetkými potrebnými údajmi na uskutočnenie platby, čím sa platnosť zmluvy naplní.


III. Cena a spôsob platby


Zákazníkovi vzniká záväzok zaplatiť dojednanú cenu uverejnenú na stránke prevádzkovateľa za službu, alebo tovar, ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť zákazníkovi získať službu uvedenú v ponuke. Pokiaľ nedôjde k aktivácií služby, všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky a zákazníkovi budú vrátené peniaze.


IV. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa služby.


Prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť za informácie, ktoré mu poskytovateľ služby predložil. Vždy v dobrej viere berie informácie ako pravdivé. Poskytovateľ  nesie zodpovednosť za riadne a včasné poskytnutie služby priamo zákazníkovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, ktoré mu poskytuje poskytovateľ.

 

V. Odstúpenie od zmluvy


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v termíne do 7 dní, môže tak spraviť bez udania dôvodu. Celá čiastka kupónu bude zákazníkovi vrátená do 7 dní od oznámenia tejto skutočnosti na účet zákazníka.

 

VI. Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ stránky www.pozripracu.sk spoločnosť INVESTCOM s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.  Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem poskytovateľov služieb pre zákazníka. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a INVESTCOM s.r.o., ich nebude ďalej spracovávať.

 

VII. Záverečné ustanovenia


Všetky zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami INVESTCOM s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami INVESTCOM s.r.o., zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedených na internetovej stránke www.pozripracu.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté nie
o iné.


Obchodné podmienky platia od 01.06.2013


 

 PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu

 

mastercardvisa