Všeobecné obchodné podmienky eye


I. Všeobecné ustanovenia
 

 1. Spoločnosť - INVESTCOM, s.r.o., sídlo: Biele vody 252, 05376 Mlynky 040 01, IČO: 31 584 535, DIČ: 2020428718, štatutárny orgán: Vladimír Fiľakovský , konateľ, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Odd. Sro vložka č. 35625/V, email: info@pozripracu.sk, telefón: 0907 715 308 (ďalej len „PozriPracu“) je prevádzkovateľom webového portálu www.pozripracu.sk (ďalej aj „webová stránka“), ktorého náplňou je najmä umožnenie akýmkoľvek právnickým či fyzickým osobám - zamestnávateľom inzerovať ponuky na zamestnanie pre svojich potenciálnych zamestnancov a rovnako umožniť osobám, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (ďalej len „uchádzač“), aby zverejnili na webovom portáli svoj životopis či osobný profil, na základe ktorého ho môžu zamestnávatelia kontaktovať s ponukou na zamestnanie. (ďalej spolu zamestnávatelia a uchádzači ako „používatelia“)
 2. Každý používateľ používaním webového portálu www.pozripracu.sk súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) a vyhlasuje, že sa s nimi podrobne oboznámil a bude ich dodržiavať. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú voľne dostupné na webovej adrese https://www.pozripracu.sk/pravne-dokumenty/vseobecne-obchodne-podmienky
 3. Každý používateľ je oboznámený s tým, že niektoré služby na webovom portáli www.pozripracu.sk sú spoplatnené. V prípade spoplatnených služieb je uvedená skutočnosť uvedená vždy priamo na webovej stránke, pričom používateľ objednávkou služieb prostredníctvom objednávkového formulára v elektronickej podobe súhlasí s cenou za poskytované služby a zaväzuje sa ju zaplatiť po tom, čo spoločnosť najneskôr do 72 hodín potvrdí objednávku zaslaním emailu používateľovi. Spoločnosť sa po potvrdení zaväzuje dodať objednané služby. Platobné podmienky a iné podrobnosti budú vždy uvedené v príslušnej časti webovej stránky, prípadne budú uvedené v mailovej komunikácii odoslanej používateľovi po objednaní príslušných služieb. Spoločnosť si vyhradzuje právo po objednaní konkrétnych služieb oznámiť používateľovi, že žiadaná služba už nie je z akéhokoľvek dôvodu dostupná a to bez akýchkoľvek sankcií. Proces komunikácie spoločnosti s používateľmi v zásade prebieha v slovenskom jazyku.
 4. Používateľ je uzrozumený s tým, že spoločnosť nevykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania v zmysle § 29 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

II.

Pravidlá používania

 

 1. Používatelia sú povinní pri používaní webovej stránky dodržiavať pravidlá etiky a slušnosti, najmä nesmú pridávať na webovú stránku obsah (textový, obrazový, zvukovo-obrazový), ktorý by bolo možné považovať za diskriminačný v zmysle zákona č. 365/2004 Z.z. Antidiskriminačný zákon či ktorý by inak porušoval základné ľudské práva a slobody akýchkoľvek osôb či ich právo na ochranu osobnosti. Používateľ plne zodpovedá za pravdivosť obsahu, ktorý pridáva na webovú stránku a nesie za neho plnú zodpovednosť. Zároveň sa zaväzuje, že bude pridávať len obsah, ku ktorému má príslušné práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. V prípade podozrenia, že používateľ porušuje niektorú z povinností uvedenom v tomto bode VOP, je spoločnosť oprávnená vyzvať používateľa na opravu či odstránenie údajov, prípadne ich bez náhrady odstrániť. Zároveň je oprávnená si uplatniť alebo započítať voči akejkoľvek platbe používateľa akúkoľvek škodu, ktorá jej bola spôsobená.
 2. Ak používateľ zistí, že jeho prihlasovacie údaje na webovú stránku boli zneužité treťou osobou, je povinný to bez zbytočného odkladu nahlásiť spoločnosti, v opačnom prípade spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola používateľovi spôsobená.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo, že webová stránka nemusí byť vždy dostupná nepretržite a to najmä z dôvodu údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch.
 4. Používatelia webovej stránku sú uzrozumení a v zmysle § 55 ods. 5  zákona č. 351/2011 Z. Z.z. o elektronických komunikáciách nastavením webového prehliadača súhlasia s tým, že webová stránka môže ukladať súbory cookies, ktoré budú zbierané a vyhodnocované za účelom skvalitnenia služieb zo strany spoločnosti.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že akýkoľvek obsah umiestnený na webovej stránke môže byť publikovaný na sociálnej sieti Facebook, prípadne na iných sociálnych sieťach za účelom zlepšenia propagácie pracovných ponúk.

 

 

     III.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a používateľom sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a to najmä Obchodným zákonníkom, príp. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi.
 2. Dozor a dohľad nad činnosťou spoločnosti vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – adresa:

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

poštový priečinok 29

Prievozská 32

 827 01 Bratislava 27

 

 1. V prípade potreby je poskytnuté služby potrebné reklamovať na kontaktných údajoch uvedených v čl. I bod 1 VOP, pričom na reklamáciu sa použijú všeobecné platné právne predpisy uvedené v Občianskom zákonníku. 
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných používateľovi platí, že ak spoločnosť neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu, SMS) na poskytnutú adresu, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie spoločnosť nepotvrdí používateľovi spätnou správou (e-mail, SMS). Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať relevantný dôkaz. Strana, ktorá zmení svoje kontaktné údaje, je o tom povinná informovať druhú stranu, v opačnom prípade druhá strana nezodpovedá za to, že jej správa či zásielka nebola doručená.
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto podmienok. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia. 
 4. Podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle spoločnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými.

 

 

V Košiciach dňa 03.05.2018

 

 

    INVESTCOM, s.r.o

                                                                                                                                Vladimír Fiľakovský, konateľ


 

 PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu

 

mastercardvisa