Pravidlá ochrany osobných údajov eye

Pravidlá ochrany osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 a v zmysle súvisiacich platných zákonov Slovenskej republiky.

 

 

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť:  INVESTCOM s.r.o.; IČO: 31584535; www.pozripracu.sk

Sídlo: Račí potok 47; Prevádzka: Biele vody 252, 05376 Mlynky

email: info@pozripracu.sk

 

I. Definícia pojmov

 

Osobný údaj je údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej, dotknutej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvajú.

 

Uchádzač o prácu je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje za účelom dojednania si pracovnej príležitosti.

 

Životopis, CV je stručný opis profesionálneho života, záľub, zručností uchádzača o prácu. Uchádzač o prácu, vyplní svoje osobné údaje, životopis, fotku, motivačný list a iné údaje, či prílohy cez Registráciu na www.pozripracu.sk

 

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, vyplnenie Registrácie na www.pozripracu.sk, zaslaním e-mailu, vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ, je fyzická alebo právnická, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje o dotknutej osobe určeným spôsobom.

 

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

 

Firma - zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá plánuje alebo využíva služby prevádzkovateľa na www.pozripracu.sk, za účelom vyhľadávania uchádzača o prácu podľa zvolených kritérií. Firma je povinná zachovávať mlčanlivosť a chrániť sprístupnené osobné údaje dotknutej osoby, uchádzača o prácu, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok

 

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

 

Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba usadená v Európskej únii (EÚ), ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

  

Poskytovaním osobných údajov uchádzača o prácu (dotknutej osoby) je odovzdávanie, prenášanie, kopírovanie osobných údajov firme, ako možnému zamestnávateľovi na základe zvolených kritérií medzi užívateľmi www.pozripracu.sk, ktoré poskytujeme ako našu hlavnú službu. 

  

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov – sa uskutočňuje v krajinách EÚ aj mimo krajín EÚ, ak nás dotknutá osoba o to požiada alebo vyplnila takú možnosť vo svojom profile, či súhlase.

 

II. Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sú určené pre:

 

 1. používateľov webových stránok www.pozripracu.sk;
 2. uchádzačov o prácu, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania;
 3. firmám, ktorým pomáhame obsadiť voľnú pracovnú pozíciu uchádzačom o prácu z našej databázy a informačných systémov;
 4. prípadne našich dočasne pridelených zamestnancov, ktorých dočasne prideľujeme na výkon práce ku firmám, zamestnávateľom a dodávateľov (fyzické osoby), ktorých využívame k plneniu zadávaných zákaziek pre našich zmluvných partnerov;
 5. oprávnené osoby, poverené firmou a dodávateľmi;
 6. dotknuté osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám;
 7. sprostredkovateľov, ktorí nám odporúčajú osoby, potenciálnych uchádzačov o prácu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu priamo pre spoločnosť INVESTCOM s.r.o..

 

III. Služby prenosu osobných údajov majú nasledovné funkcionality:

 

Uchádzač o prácu:

 • prezeranie voľne zverejnených pracovných ponúk a dopytov;
 • registrácia uchádzača o prácu;
 • možnosť reagovať na voľné pracovné ponuky;
 • možnosť zaslať ponuku známemu;
 • emailový odber pracovných ponúk;
 • vyhľadávací agent pracovných ponúk po dobu 28 dní;
 • odoberanie newsletter.

 

Firma, zamestnávateľ:

 • registrácia firmy;
 • pridanie inzerátu - pracovnej ponuky na voľné pracovné miesto;
 • vytvorenie agenta vyhľadávača životopisov, na 28 dní zasielaný emailom;
 • prezeranie životopisov a plný prístup k osobných údajov uchádzačov o prácu;
 • automatické párovanie ponuky a dopytu z databázy životopisov, štatistika vyhovujúcich uchádzačov o prácu na zvolenú ponuku;
 • možnosť pridať, oprávnenú osobu ako zástupcu firmy, na spracúvanie osobných údajov z našich poskytovaných služieb.

 

IV. Registráciou na www.pozripracu uchádzač o prácu vyhlasuje, že:

 

 1. SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, vyplnené, či vyznačené v Registrácii, pre vzájomnú komunikáciu, informovanosť, novinky, správy, upozornenia, spoluprácu, vzdelávanie, a to na dobu 3 rokov, resp. na dobu do uzatvorenia pracovno-právneho vzťahu, obchodnej zmluvy, resp. inej zmluvy alebo do ukončenia služby a odvolania súhlasu.

 

 1. SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom a sprístupnenie pre Firmy, nevyhnutný pre plnenie služby a zmluvy. 

 

 1. SÚHLASÍ s týmito Pravidlami ochrany osobných údajovCookies,  Pravidlami používania webových stránok.

 

 1. SÚHLASÍ so spracúvaním osobných údajov pre tretie osoby, ktoré majú zmluvný vzťahu s Prevádzkovateľom a to:
  • zamestnanci, oprávnené osoby prevádzkovateľa;
  • firmy, zamestnávatelia, ktorí používajú služby prevádzkovateľa;
  • pre účely mzdovej a účtovnej agendy;
  • z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj pre Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia;
  • prípadne, zdieľanie informácií s portálom  - ISTP (Internetový sprievodca trhom práce), www.istp.sk, ktorého prevádzkovateľom je Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • prípadne s inými osobami, s ktorými spolupracujeme, ako napr. externí poradcovia, prekladatelia, s právnymi a daňovými poradcami a špecialistami, pokiaľ je to potrebné k plneniu našich právnych povinností či obhajobe právnych nárokov.

 

 1. SÚHLASÍ so spracúvaním a prenášaním, kopírovaním osobných údajov mimo krajín Európskej únie, ak takú požiadavku prejavil v Registrácii. 

 

V. Práva uchádzača o prácu, dotknutej osoby

 

Každý užívateľ internetu, mobilných zariadení, digitálnych technológií, software, cloudu, sietí, prístupových práv, bankových údajov, zdravotných záznamov, by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré nezabezpečí alebo zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia.

 

Uchádzač o prácu môže svoje osobné údaje a zvolené kritéria uvedené v Registrácii kedykoľvek opraviť tak, aby boli vždy aktuálne a poskytovaná služba plnila svoju funkciu.

 

Svoj súhlas môže uchádzač o prácu kedykoľvek odvolať a ukončiť svoju Registráciu spôsobom v akej bol súhlas udelený (vyplnením formulára na webovej stránke alebo e-mailom).

 

Uchádzač o prácu má:

 

 • právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo prístupu k svojím údajom;
 • právo namietať;
 • právo na presnosť a opravu osobných údajov;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;
 • právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;
 • právo na presun svojich údajov;
 • právo podať žiadosť prevádzkovateľovi;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

 

Podanie žiadosti:

V prípade, že uchádzač o prácu, resp. dotknutá osoba má otázky, pochybnosti, námietky, sťažnosti, prosíme, aby svoje práva, vyjadril najprv prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č. a e-mail.

Právo na úplné zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

 

VI. Právny základ spracúvania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem zberu určitých údajov pre zlepšenie poskytovaných služieb používateľov webových stránok pomocou Cookies.
 2. Prejav SÚHLASU vyjadril uchádzač o prácu v článku IV. týchto pravidiel.
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov uchádzača o prácu v Informačnom systéme Prevádzkovateľa  výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a v súlade s platnými ustanoveniami:
 • Zákon č.18/2018 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č.311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

 

 1. Okrem toho môže prevádzkovateľ zverejňovať osobné údaje:
  • ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom;
  • orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe žiadosti o zákonné odovzdanie, či zverejnenie;
  • keď sa domnieva, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých alebo nezákonných činností.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Registrácia a súhlas v elektronickej forme si vyžaduje viackrokový postup pre overenie identity a cez zabezpečenú šifrovanú komunikáciu.
 2. Uchádzač o prácu, dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi.
 3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 25.5.2018.

 

Dokumenty na stiahnutie :

Žiadosť dotknutej osoby ziadost-dotknutej-osoby-.docx [ 24.27 KB ]

Práva dotknutej (fyzickej) osoby  prava-dotknutej-osoby-.docx [ 23.36 KB ]