Ochrana osobných údajov eye

 

VYHLÁSENIE

 

Slobodne a vážne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem

 

súhlas

 

na spracovanie mojich osobných údajov za podmienok uvedených v tomto vyhlásení.

 

1. Súhlas dávam prevádzkovateľovi - UBICOM, s.r.o., Račí potok 47, 040 01 Košice, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42997/V, IČO:         51 248 069.

 

2. Týmto som bol informovaný o tom, že prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku www.pozripracu.sk, na ktorej je zverejňovaná inzercia pracovných ponúk. Súhlas na ochranu osobných údajov sa udeľuje pre účely uzavretia zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s užívateľom webového portálu a použitím týchto osobných údajov pri zverejnení pracovných ponúk a uložení životopisov (vrátane priložených fotografií, ak ich užívateľ priložil) na webovú stránku, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.). Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, prípadne ďalšie poskytnuté údaje (životopis, fotografie). Pre poskytnutie služby je nevyhnutým poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje užívateľov žiadnej ďalšej osobe okrem prípadu, ak je to potrebné na splnenie účelu poskytnutia údajov, teda za účelom zverejnenia pracovnej ponuky či sprístupnenia životopisu možnému budúcemu zamestnávateľovi.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (účel uvedený v tomto bode vyhlásenia),

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 

4. Osobné údaje nie sú spracovávané podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.,

 

5. Príjemcom osobných údajov môže byť možný budúci zamestnávateľ užívateľa.

 

6. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Týmto som tiež informovaný o tom, že:

 

1. Súhlas na ochranu osobných údajov sa udeľuje na dobu šiestich mesiacov.

 

2. V súlade so zákonom č. zákona č. 18/2018 Z.z. mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej  osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.

 

3. Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov - písomne na adresu prevádzkovateľa: UBICOM, s.r.o., Račí potok 47, 040 01 Košice, prípadne mailom na info@pozripracu.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

4. Mám právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

5. Súhlas so spracovaním údajov nie je zákonnou požiadavkou, ale zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Pre riadne poskytnutie služby je nevyhnutným poskytnutie údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail -  v opačnom prípade nie je možné poskytnúť žiadané služby.    

 

6. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.