[{"id":"8","name":"Ban\u00edctvo, hutn\u00edctvo"},{"id":"9","name":"Bankovn\u00edctvo"},{"id":"17","name":"Autoelektrik\u00e1r (automobilov\u00fd priemysel)"},{"id":"18","name":"Autoklampiar (automobilov\u00fd priemysel)"},{"id":"19","name":"Ban\u00edk (ban\u00edctvo a hutn\u00edctvo)"},{"id":"20","name":"Back office \u0161pecialista"},{"id":"21","name":"Broker"},{"id":"22","name":"Compliance \u0161pecialista"},{"id":"23","name":"Custody \u0161pecialista"},{"id":"24","name":"Automechanik (automob. priem.)"},{"id":"25","name":"Elektromechanik (automob. priem.)"},{"id":"26","name":"In\u017einier \u00fadr\u017eby (automob. priem.)"},{"id":"27","name":"Kon\u0161trukt\u00e9r (autmob. priem.)"},{"id":"28","name":"Kontrol\u00f3r kvality (automob. priem.)"},{"id":"29","name":"Lakovn\u00edk\/lakova\u010d (automob. priem.)"},{"id":"30","name":"Mechanik (automob. priem.)"},{"id":"31","name":"Oprav\u00e1r (automob. priem.)"},{"id":"32","name":"Pracovn\u00edk pneuservisu"},{"id":"33","name":"Prij\u00edmac\u00ed technik (automob. priem.)"},{"id":"34","name":"Procesn\u00fd in\u017einier (automob. priem.)"},{"id":"35","name":"Technol\u00f3g (automob. priem.)"},{"id":"36","name":"\u00dadr\u017eb\u00e1r (automob. priem.)"},{"id":"37","name":"Bansk\u00fd technik"},{"id":"38","name":"Hutn\u00edcky in\u017einier"},{"id":"39","name":"Hutn\u00edk (ban\u00edctvo a hutn.)"},{"id":"40","name":"Zlieva\u010d (ban\u00edctvo a hutn\u00edctvo)"},{"id":"41","name":"Dealer\/Trader"},{"id":"42","name":"Finan\u010dn\u00fd analytik"},{"id":"43","name":"Hypotek\u00e1rny \u0161pecialista"},{"id":"44","name":"Intern\u00fd aud\u00edtor"}]