Články eye

Zosúladenie rodinného a pracovného života – Výzva na predkladanie žiadostí
Autor: PozriPracu

Zosúladenie rodinného a pracovného života – Výzva na predkladanie žiadostí

Dňa 30.9.2019 bola zverejnená výzva Ministerstvom práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny o možností predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytváranie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie.

Prioritou výzvy je zamestnanosť. Investičnou prioritou výzvy je vytvorenie rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach pracovného či rodinného života. Cieľom je zlepšenie podmienok pracovného a rodinného života rodičov a žien. Projekt je zameraný na kraje menej rozvinutého regiónu.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľom a SZČO na uchádzača, ktorý spĺňa stanovené podmienky na príspevok.

Oprávnenou skupinou

  • uchádzač s rodičovskou povinnosťou (ženy uchádzačky),
  • uchádzač, ktorý má problém zosúladiť pracovný a rodinný život.

Uchádzači o zamestnanie musia byť v evidencii minimálne 3 mesiace a musia spĺňať niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • rodič,  žena s rodičovskou povinnosťou starajúca sa o dieťa alebo deti do 6 rokov,
  • osamelo žijúca dospelá osoba, ktorá sa stará o osoby ktoré sú na ňu odkázané,
  • uchádzač starajúci sa o dieťa  v povinnej školskej dochádzke.

Cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti uchádzačov, ktorí majú problém zosúladiť rodinný a pracovný život, taktiež podporu zamestnávateľov ktorí vytvárajú a zlepšujú podmienky pre daných uchádzačov.

Aktivity podporujúce začlenenie rodičov a matiek - flexibilné pracovné miesta, pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, prípravne programy pre vzdelávanie  a prípravu pre trh práce, návrat z rodičovskej dovolenky.

Výška príspevku na zamestnanca prijatého na podporované pracovné miesto v roku 2019 v maximálnej sume 843,648€/mesačne.

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov.

Poznámka: Nárok, podmienky a ďalšie informácie majú informatívny charakter, môžu sa meniť v závislosti od zmeny zákonov. 

Spracované na základe portálov - upsvr.gov.sk; ludskezdroje.gov.sk; employment.gov.sk

Súbory na stiahnutie TU