Články eye

Výpoveď? Kedy ju nemôžem dostať.
Autor: Dana Kontuľová

Výpoveď? Kedy ju nemôžem dostať.

 

Táto situácia môže nastať v momente, že sa zamestnanec nachádza v ochrannej lehote. Za to sa považuje:

 • Ak je zamestnanec práceneschopný pre chorobu, alebo úraz, ktorý sa mu však nestal pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
 • Ak je pracovníčka tehotná.
 • Ak je zamestnanec na materskej dovolenke.
 • Ak sa samo živiteľ stará o dieťa, ktoré nedovŕšilo ešte 3 roky života.
 • Ak je zamestnanec uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
 • Ak zamestnanec pracujúci v nočnom pracovnom čase už nie je zdravotne schopný vykonávať svoju prácu a má k tomu, lekársky doklad.

Nemôžeme však hovoriť o zákaze ukončenia pracovného pomeru v ochrannej dobe. Zamestnávateľ tak môže urobiť i v prípade práceneschopnosti a to vtedy ak: 

 • sa zamestnávateľ sťahuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracovného prostredia,
 • sa zamestnávateľ ruší,
 • bol zamestnanec právoplatne odsúdený na výkon trestu za úmyselný trestný čin,
 • zamestnanec porušil pracovnoprávne predpisy,
 • došlo k porušeniu pracovnej disciplíny.

V prípade, že zamestnanec dostane výpoveď aj napriek spomínaným výnimkám môže sa odvolať na súd, najneskôr však do 2 mesiacov. Po ich uplynutí to už nebude možné.

Zákaz podania výpovede počas práceneschopnosti neplatí v prípade pracovného pomeru na dobu určitú, skúšobné obdobie a pri okamžitom skončení pracovného pomeru.

Výpovedné obdobie pri výpovedí zo strany zamestnávateľa:     

Výpovedná doba začína plynúť rovnako 1. deň v v novom mesiaci, idúcom po mesiaci, kedy sa výpoveď obdŕžala. Jej dĺžka je závislá od dĺžky trvania pracovného pomeru a dôvodu, prečo sa pracovný pomer skončil.

Dôvod ukončenia pracovného pomeru:

Dĺžka pracovného pomeru

Výpovedná doba

 -Zamestnávateľ sa ruší, zamestnanec sa stal nadbytočným, zdravotne nespôsobilým

  -Viac ako 1 rok, ale menej ako 5 rokov

 2 mesiacov

        -/-/-/-/

  Viac ako 5 rokov

  3 mesiace

 

Kedy platí nárok na odstupné a kedy nie?

 

Zamestnanec má nárok na odstupné:

Zamestnanec nemá nárok na odstupné

Odstupné pri výpovedí dohodou

-Ak sa zamestnávateľ ruší, sťahuje a zamestnanec s touto zmenou nesúhlasí.

-V prípade, že výpoveď bola podaná z jeho strany.

-Ak pracovný pomer trval menej ako 1 rok, nárok na odstupne zaniká.

-Ak sa zamestnanec stal nadbytočnou pracovnou silou.

-Ak zamestnanec porušil bezpečnostné pracovné predpisy a utrpel pracovný úraz.

-Ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky je nárok na odstupné vo výške priemernej mesačnej mzdy.  

- Ak sa zamestnanec stal zdravotne nespôsobilí.

-V prípade, že zamestnanec utrpel pracovný úraz a bol u neho zistení alkohol, alebo iné omamné látky.

- Ak pracovný pomer trval viac ako 2 roky, ale menej ako 5 rokov, nárok na odstupné je vo výške dvojmesačnej priemernej mzdy.

- Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz a nebol u neho zistení alkohol a iné omamne látky.

 

- Ak pracovný pomer trval 5 až 10 rokov výška odstupného je v podobe trojmesačnej priemernej mzdy.