Články eye

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a
Autor: Dana Kontuľová

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - §51a

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom povolaní pre zamestnávateľov, ktorí prímu uchádzača:

 • ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 3 mesiace a nedovŕšil hranicu 25 rokov života,
 • uchádzača, ktorý má menej ako 29 rokov veku a uchádza sa o zamestnanie minimálne pol roka,
 • pre obidve skupiny uchádzačov platí, že nikdy predtým nemali pravidelné platené zamestnanie.

 Uchádzač o zamestnanie

 • je osoba, ktorá chce, môže pracovať, alebo si hľadá pracovné miesto a je v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 • je osoba, ktorá nie je zamestnancom,
 • je osoba, ktorá nie je v pracovno-právnom vzťahu o dohode vykonávanej mimo pracovného pomeru, príležitostných prác,
 • osoba nevykonáva zárobkovú činnosť na základe osobitného právneho predpisu,
 • neprevádzkuje SZČ podľa osobitného právneho predpisu,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v zahraničí.

 

Uchádzač o zamestnanie môže

 • vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovno-právneho vzťahu, ak jeho mzda nepresiahne 75% životného minima
 • môže poskytovať štatistické údaje s rodinným účelom pre štatistický úrad Slovenskej republiky a to na základe dohody o vykonávaní tejto činnosti mimo pracovného pomeru

 

Kto môže o príspevok požiadať?

Oprávnení žiadatelia sú

 1. zamestnávateľ – podnikateľ, ktorý je mikro malým, alebo stredne veľkým podnikateľom
 2. zamestnávateľ- podnikateľ, ktorý ma viac ako 50 zamestnancov, je zaradený do kategórie veľkých podnikov
 3. neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku, ekonomickú činnosť za účelom zisku. Poskytujú tovary a služby za úhradu
 4. zamestnávatelia zriadení zákonom
 5. orgány štátnej správy
 6. obce a vyššie územne celky
 7. rozpočtové organizácie zriadené štátnou verejnou správou
 8. rozpočtové organizácie zriadené obcou, alebo vyšším územným celkom

 

     Príspevok poskytne ten úrad práce v ktorého územnom obvode bolo zriadené pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje na základe vypísania žiadosti a následnej písomnej dohody účastníkov. Teda úradom a zamestnávateľom. Dohoda trvá 6 až 12 mesiacov. Na uznanie príspevku je nutné uzavrieť pracovný pomer s uchádzačom aspoň v polovičnom rozsahu ustanoveného pracovného času.

     Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto aspoň na 6 mesiacov. V prípade zrušenia pracovného miesta pred vypršaním tejto lehoty je zamestnávateľ povinný  vrátiť peňažný príspevok za mesiace, počas ktorých nezachoval pracovné miesto.

Výška príspevku

     Jeho hodnota prislúcha týždennému pracovnému času, ak je pracovný pomer dohodnutý v kratšom rozsahu výška príspevku sa kráti.

Mesačná výška príspevku je rozdelená nasledovne

 • v bratislavskom  kraji je príspevok najviac 30% priemernej mzdy zamestnanca za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka
 • príspevok sa poskytuje vo výške 70% z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50% priemernej mzdy zamestnanca v prípadoch, kde evidencia nezamestnanosti je nižšia, alebo rovnaká  ako je celoslovenský priemer za prvý až tretí štvrť rok kalendárneho roka
 • príspevok poskytnutý  vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60% priemernej mzdy zamestnanca je v okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako je celoslovenský priemer za prvý až tretí štvrť rok kalendárneho roka

Príspevok sa neposkytuje

na uchádzača na ktorého už bol poskytnutý príspevok na:

 • na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 • na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
 • na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 • na vytvorenie chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska