Články eye

Prekážka v práci, alebo slangovo „paragraf“
Autor: Dana Kontuľová

Prekážka v práci, alebo slangovo „paragraf“

      V poslednej sérii článkov sme sa venovali ošetrovnému a dnes si rozoberieme prekážku v práci. V slangovej reči ide o známy pojem „paragraf.“ Kedy má naň zamestnanec právo a koľko krát si ho môže uplatniť?

Čo je „ paragraf?“

     V živote zamestnanca niekedy nastanú nečakané okolnosti, ktoré mu brania nastúpiť do práce. Ide o tzv. prekážky v práci, ktoré sú upravené zákonníkom práce a rozdelené nasledovne:

 1. prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
 2. prekážky z dôvodu brannej povinnosti,
 3. prekážky z dôvodu zvyšovania klasifikácie,
 4. osobné prekážky v práci, (ide o najčastejšie prípady, z pohľadu štatistík).

Môže zamestnávateľ „paragraf“ odmietnuť?

Ak sa splnia všetky podmienky pre jednotlivé tipy prekážok v práci zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť pracovníka a uznať mu nárok na pracovné voľno.

Príklad: Ide o pracovné voľno z dôvodu návštevy lekára, zamestnanec je povinný to vopred oznámiť nadriadenému. V prípade, že ide o náhle zhoršenie zdravotného stavu je potrebné čo najskôr predložiť doklad o návšteve lekára ako dôkaz.

Kedy zamestnávateľ musí poskytnúť pracovné voľno?

 1. Ak je vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to v takej dĺžke, aká je potrebná vzhľadom na jeho zdravotný stav. V prípade žien sem spadajú aj zdravotné prehliadky spojené s tehotenstvom. Náhrada mzdy je však, iba v dĺžke 7 dní.
 2. Narodenie dieťaťa zamestnancovi, ide o pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, (na prevoz matky do a z nemocnice. Hovoríme teda celkovo o 2 dňoch voľna.) Ako doklad môžete poskytnúť rodný list maloletého.
 3. Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že ide o náhly úraz, alebo zhoršenie zdravotného stavu sa náhrada mzdy poskytuje, iba jednému z rodinných príslušníkov a to v trvaní 7 dní v jednom kalendárnom roku. Mimo 7 dní, ktoré môžete využiť na návštevu lekára sám so sebou.  Ak ide o zdravotne znevýhodnené dieťa doba sprevádzania sa predlžuje na 10 dní. Ako doklad je možné predložiť potvrdenie od lekára, alebo prepúšťaciu správu z nemocnice.
 4. Úmrtie rodinného príslušníka

a)  V prípade smrti dieťaťa, manžela, manželky je nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní 2 dní. Ďalší deň je možné si uplatniť ako účasť na pohrebe. Potvrdenie o účasti na pohrebe sa vystavuje na mestskom, či obecnom úrade a to i v prípade nasledujúcich typov tejto prekážky v práci.

b) Na pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň je možné si uplatniť v prípade smrti rodiča, súrodenca, manželky/ manžela súrodenca. Ďalší deň mu prislúcha tiež, ak daný zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

c) Nárok na paragraf ma zamestnanec i v prípade úmrtia vnuka, prarodiča zamestnanca, Ak v danom období spolu bývali v jednej domácnosti. Plus jeden deň na viac ak on obstaráva ich poslednú rozlúčku.

5. Svadba

Nevesta, alebo ženích taktiež spadajú do kategórie, kedy im prekážka v práci, (deň svadby) bude uhradená. Ide však, iba o tento jeden deň. Čo sa týka rodinných príslušníkov, prekážka v práci je uznaná iba rodičom, alebo deťom jedného z novomanželov. V týchto prípadoch už nie je možné žiadať náhradu mzdy. Požadovaný doklad na uznanie pracovného voľna môže byť kopia sobášneho listu.

6. Poveternostné podmienky, tento druh prekážky v práci si však môžu uplatniť, iba zamestnanci so zdravotným postihnutím. Ak do zamestnania dochádzajú individuálnym dopravným prostriedkom, no na základe zhoršených poveternostných podmienok sa nemôžu dostaviť do zamestnania. Nie však viac ako 1 deň. Doklad pre svojho zamestnávateľa si vyžiadajte od mesta, alebo obce v ktorom máte trvalý pobyt.

7. Nepredvídané prerušenie premávky,(v prípade nehody, meškania verejnej dopravy.) Vzťahuje sa to na všetkých zamestnancov, ale iba v prípade, že nebola iná možnosť ako sa včas dostaviť do práce. Aj v tomto prípade sa doklad o neprítomnosti vybavuje na úrade príslušného mesta, alebo obce.

8. Sťahovanie Táto prekážka v práci ma viac variantov. V prípade zamestnanca s vlastným bývaním, ktorý sa sťahuje z jednej obce do druhej ma nárok na dva 2 dni. Pri sťahovaní v rámci jedenej dediny, by to bol iba 1 deň a taktiež bez nároku na úhradu. Ak sa však sťahovanie  absolvuje na základe požiadavky zamestnávateľa poskytuje sa platené voľno na 1 deň. Preukázať potrebu vyčerpania tejto prekážky v práci môžete prostredníctvom potvrdenia o trvalom pobyte, ktoré je možné zmeniť a potvrdiť i elektronickou formou.

9. Hľadanie nového zamestnania, o tejto možnosti vie iba málo ľudí, ale aj v prípade, že pracovný pomer ešte trvá, no už je jasné, že čochvíľa sa ukončí máte nárok na neplatené voľno. Dĺžka trvania je závislá od pracovnej zmluvy a výpovednej doby. Ak však výpoveď bola podaná zo strany zamestnávateľa  je možné žiadať si preplatenie danej prekážky v práci.

10. Výkon verejnej funkcie, rozsah pracovného voľna je počas celej doby jej trvania, ak sa takáto činnosť vykonáva popri zamestnaní ide maximálne o 30 dní, ale bez nároku hradenia mzdy.

11. Úkony v prospech verejného záujmu,(darovanie krvi, alebo iného biologického materiálu.) Zamestnancovi je toto pracovné voľno uhradené a to v potrebnej dĺžke v závislosti od okolnosti zdravotného stavu zamestnanca, po jednotlivom  zákroku. Potvrdenie o darovaný krvi, je v podstate vždycky aktualizované v preukaze darcov krvi s pečiatkou a dátumom.

12. Plnenie brannej povinnosti je uhradená aj zamestnávateľovi a to z okresného úradu krajského mesta a to spravidla počas celej doby jej trvania. Potvrdenie o jej účasti, alebo o účasti na DVP, (dobrovoľnej vojenskej príprave) je možné získať prostredníctvom https://www.mosr.sk/

13. Zvyšovanie klasifikácie, v tomto prípade je úhrada pracovného voľna čisto na dobrovoľnosti zamestnávateľa. V rozsahu na nevyhnutne dlhý čas, alebo nasledovne:

 • a) v rozsahu na potrený čas na účasti vyučovania
 • b) 2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky
 • c) 5 dní na prípravu a vykonanie záverečných skúšok,( maturity a absolutória)
 • d) 40 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky, dizertačnej skúšky
 • e) 10 dní na vypracovanie, obhajobu záverečnej diplomovej, dizertačnej práce
 • f) 5 dní súvislého vzdelávania v prípade zdravotníckeho povolania. Študenti sa v práci môžu preukázať potvrdením o návšteve školy.

 

Je dobré vedieť, že mimo zákonnej výmery dovolenky, (20 dní) máte nárok na ďalších 22 dní voľna. Výška náhrady mzdy v prípade prekážok v práci sa odvíja od priemernej výšky platu zamestnanca. Pracovné voľno musí byť uznané i v prípade štrajkov, no nikdy tento deň nebude preplatený a že pracovné voľno s náhradou mzdy je možne si odpracovať.