Články eye

 Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s Home Office
Autor: Dana Kontuľová

Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s Home Office

V predošlom článku sme si povedali rozdiely medzi home Office, domácou prácou a teleprácou. Teraz si povieme, aké odporúčania  v tejto tematike prinesie rok 2021 pre zamestnávateľov.

1. Home offoce ako preventívne opatrenie.

     Štandardne je možné pracovať z domu, len krátkodobo a so súhlasom zamestnávateľa, (Napr v prípade výpadku elektriny, internetu...) Po novom v podobných situáciách ako je Covid 19 je možné takto pracovať i dlhodobo ak to druh práce dovoľuje, no po ukončení kritického obdobia bude dohoda o časovom úseku práce z domu opäť požadovaná.    

2. Nadčasy

     Na rozdiel od domácej práce, telepráce je možné, že pri príležitostnom Home Office môžu pracovníkom vzniknúť nadčasy. Keďže nadriadený nevie reálne odkontrolovať koľko času zamestnanci naozaj venovali pracovným povinnostiam. Odporúča sa zamestnávateľom, aby sa so zamestnancami dohodli, akým spôsobom budú dokladovať  vykonanú prácu. Napr: prostredníctvom  rôznych programov, alebo zasielaním denných, týždenných výkazov.  

3.  Úhrada nákladov

     S pribúdajúcim časom môžu zamestnancom vzniknúť nečakané náklady na internet, elektrinu, alebo zvýšené účty za telefón v dôsledku pracovných povinností. Nejde o automatické výdavky na svoje pracovné povinnosti, no v snahe predísť nepríjemnostiam niekedy v budúcnosti. Odporúča sa zamestnávateľom myslieť na finančné rezervy a zakomponovať detaily podobných úhrad aspoň do kolektívnych zmlúv, aby obe strany dopredu vedeli na čom sú. Taktiež netreba zabudnúť na daňové hodnoty z týchto nákladov, či odvody do poisťovní.

4. Stravné

     Bez ohľadu na to, kde zamestnanec vykonáva svoje povinnosti, zamestnávatelia, by nemali zabúdať na to, že úhrady na stravovanie pracovníkov im sú stále povinnosťou.

5. BOZP 

     Hoci v pohodlí domova je riziko úrazov a ochorení počas vykonávania práce  výrazne nižšie. Pri úprave vnútorných predpisov netreba zabúdať i na túto formulku. Zamestnávateľom pri Home Office síce odpadá povinnosť prispôsobenia pracoviska napr: vhodným nábytkom, no netreba zabúdať na pravidelné školenia prostredníctvom online priestoru. Spôsob, akým sa vyhnúť zdravotným problémom zamestnancov môžu, byť i odporúčania na nutnosť prestávok počas práce, alebo im poskytnúť súbor cvikov, ktorými, by si mohli pravidelne ponaťahovať zasedené svaly. 

     Zamestnávatelia taktiež môžu vymedziť, čo môžu jeho zamestnanci počas pracovného nasadenia robiť a čomu, by sa mali vyhnúť, aby nedošlo k ich zdravotným problémom na pracovisku. Hlavne z toho dôvodu, že dokazovanie pracovného úrazu v období pandémie môže, byť veľmi náročný a zdĺhavý proces pre obe strany.

 

     Pripomínam však, že väčšina spomínaných bodov sú, iba ako odporúčania, pretože presne stanovenie pravidiel je veľmi náročné, pretože pracovných pozícií je mnoho. Preto je na každom zamestnávateľovi, aby si ich upravil podľa potrieb svojich zamestnancov na základe ich pracovného zamerania.