Články eye

Opatrovateľský príspevok
Autor: Dana Kontuľová

Opatrovateľský príspevok

Zmyslom opatrovateľského príspevku je, aby osoba so zdravotne ťažkým postihnutím nemusela opustiť svoj domov. Opatrujúca osoba jej zabezpečí pomoc pri každodenných činnostiach ako napríklad : 

 • osobná hygiena,
 • stravovanie,
 • prezliekanie sa,
 • pohybe,
 • polohovaní či dávkovaní liekov. 

 

Vybavenie príspevku je  pomerne zdĺhavý proces, ktorý odhadom trvá tri mesiace. Všetko začína podaním žiadosti, ktorú je možné podať osobne na spádovom úrade práce. Žiadosť je možné zaslať i elektronicky pomocou občianskeho preukazu. K žiadosti je potrebné predložiť lekárske správy, výsledky odborných vyšetrení, či prepúšťacie správy s pobytov v nemocnici. Tieto dokumenty však nesmú byť staršie ako pol roka.

Ďalej je potrebný doklad o výške prímu za minulý kalendárny rok oboch osôb, teda opatrovníka aj osoby so zdravotne ťažkým postihnutím, ktorá tiež musí podpísať čestné prehlásenie o výške majetku.

Posudkový lekár úradu posúdi všetku predloženú dokumentáciu a zdravotný stav osoby. Posúdenie zvyčajne trvá 60 dní, následne plynie 30 dňová lehota na vyjadrenie rozhodnutia o priznaní príspevku.

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok

Priznanie príspevku je možné u osôb, ktoré dovŕšili šiesty rok života, osobám so zdravotne ťažkým postihnutím ak ich stupeň odkázanosti je posúdený štvrtým, alebo piatym stupňom závažnosti zdravotného stavu a postihnutá osoba potrebuje túto starostlivosť minimálne 8 hodín denne.

Opatrovateľský príspevok je priznaný na základe zdravotného stavu opatrovanej osoby, ale zákon ho poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s zdravotne ťažkým postihnutím a je s danou osobou v príbuzenskom vzťahu, alebo majú spoločný trvalý pobyt.

V prípade člena rodiny neplatí podmienka spoločného trvalého pobytu. Opatrujúcou osobou sa môže stať:

 • manžel/ manželka,
 • rodič, starý rodič,
 • súdom určený opatrovník,
 • vnuk, vnučka,
 • dieťa, súrodenci,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokrovcoch),  zať (aj ovdovený muž po dcére svokrovcov),
 • švagor, švagriná,
 • svokor, svokra,
 • synovec, neter.

Podmienkou je dovŕšenie 18-ho roku života, spôsobilosť na právne úkony (v plnom rozsahu), písomný súhlas s opatrovaním a fyzická i psychická schopnosť na túto činnosť.

Opatrovateľ môže popri tejto činnosti pracovať, jeho príjem nemôže byť vyšší ako dvojnásobok životného minima. Je možné študovať externe v prípade, že je zabezpečená plnohodnotná starostlivosť o zverenú osobu a práca, alebo štúdium nie je úkor potrieb danej osoby.

Opatrovateľ je poistencom štátu a je možné štátom uhrádzať platby na poistenie, či dôchodkové poistenie, ak ho už neuhrádza zamestnávateľ.

 

Poberanie príspevku sa vylučuje v prípade:

 • ak osoba poberá príspevok na osobnú asistenciu
 • ak je žiadateľovi poskytnutá opatrovateľská služba od obce na viac ako 8 hodín mesačne
 • ak žiadateľovi sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba
 • ak žiadateľ poberá celoročnú sociálnu službu s výnimkou sociálnej služby v útulku, domova na polceste, či zariadenia núdzového bývania.

 

Príspevok

Vyplácanie samotného peňažného príspevku je možné, až po právoplatnom rozhodnutí o priznaní príspevku. Vypláca sa v mesačných intervaloch a to buď v hotovosti, alebo zaslaním na účet, ktorý oprávnená osoba určí.

Výška finančných príspevkov je nasledovná

peňažný príspevok pre opatrovníkov v produktívnom veku pri opatrovaní:

 •  jednej fyzickej osoby s ZŤP po celý deň     430,35€
 •  viac fyzických osôb s ZŤP po celý deň       572, 36€
 •  jednu fyzickú osobu s ZŤP (čiastočne) -     378,70€
 •  viac fyzických osôb s ZŤP (čiastočne)        532,30€ 
 •  viac fyzických osôb s ZŤP (kombinovane)  555,20€

 

peňažný príspevok pre opatrovníkov poberajúcich dôchodkovú dávku pri opatrovaní:

 • jednej fyzickej osoby s ZŤP po celý deň     215,18€
 • viac fyzických osôb s ZŤP po celý deň       286,18€
 • jednu fyzickú osobu s ZŤP (čiastočne)       189,35€
 • viac fyzických osôb s ZŤP (čiastočne)        266,15€
 • viac fyzických osôb s ZŤP (kombinovane)  277,60€