Články eye

OČR zo strany zamestnanca
Autor: Dana Kontuľová

OČR zo strany zamestnanca

V predošlom článku sme si povedali čo je to OČR, ako dlho môže trvať jej poberanie a kto má na ňu nárok. V tomto článku sa budeme venovať jednotlivej skupine poberajúcej tento príspevok. Zamestnancom a ich podmienkam na priznanie ošetrovného.

Podmienky nároku na ošetrovné v prípade zamestnanca

 • potreba starostlivosti/ošetrovného člena rodiny, ak je to na základe ich zdravotného stavu nevyhnutné,
 • potreba starostlivosti o zdravé dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 11 rokov života, alebo 18 rokov života. Ak ide o dieťa s nepriaznivými zdravotnými problémami,
 • ak bolo dieťaťu nariadené karanténe obdobie, alebo izolácia,
 • ak školské, alebo sociálne zariadenie, ktoré dané dieťa navštevuje bolo uzavreté na základe rozhodnutia príslušných orgánov,
 • ak osoba starajúca sa o dieťa ochorela, alebo jej bola nariadená izolácia, alebo bola umiestnená do zdravotníckeho zariadenia,
 • potreba ošetrovného/starostlivosti o blízku osobu musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia, alebo v ochrannej dobe

Preukazovanie nároku na ošetrovné zo strany zamestnanca

    Ide o relevantný posudok úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo zhoršenom zdravotnom stave. Rozhodnutí, že ide o ZŤP osobu. V prípade, že zamestnanec tento posudok nemá môže oň požiadať sociálnu poisťovňu.  

Ošetrovné v roku 2020

     Hodnota tzv OČR je rátaná z denného vymedzovacieho základu a to v hodnote 55%.( Denný vymedzovací základ sa rozumie ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dni rozhodujúceho obdobia.)

     Nakoľko však zákon neurčuje výšku základného denného vymeriavacieho základu je nutné brať na vedomie, že jeho hodnota je vypočítaná z toho, že ide o zamestnanca s trvalým pracovným pomerom a zárobkom v hodnote minimálnej mzdy. V tomto prípade bude vymeriavací základ na úrovni minimálnej mzdy prislúchajúcej na 1 pracovný deň zamestnanca. V praxi to znamená, že výpočet vymeriavaného základu bude vychádzať z hodnoty minimálnej hrubej mzdy z roku 2019- (520€.) Finančná výška ošetrovného teda môže byť 36, 6346€ na jeden deň. Výška príspevku ošetrovného na 10 dní môže byť maximálne 366,40€ 

Ako postupovať pri žiadosti

 • poistenec musí vyplniť formulár
 1. žiadosti o ošetrovné počas obdobia krízovej situácie. Formulár slúži na uplatnenie nároku na pandemické  ošetrovné. (Podáva sa, iba raz počas celej kritickej situácie),
 2. klasického ošetrovného potvrdené ošetrujúcim lekárom

     Na to aby bola dávka ošetrovného vyplatená za každý požadovaný mesiac musí byť zaslané i čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Poisťovňa potrebuje presne údaje o tom v ktoré dni a ktorá konkrétna osoba sa starala, alebo sprevádzala rodinného príslušníka. V prípade detí je dôležitý údaj o tom aké zariadenie dieťa navštevuje. (Jasle, materská škola, základná škola.)

 • poistenec musí informovať svojho zamestnávateľa, že bude poberať ošetrovné.

Žiadosť spolu s čestným prehlásením je možné zaslať nasledovne   

 1. poštou, alebo vhodením do schránky pobočky( klasická forma ošetrovného, ktorú potvrdil lekár je vždy potrebné podpísať ručným spôsobom),
 2. elektronickou formou formuláru (vlastnoručný podpis nie je nutný),
 3. elektronickou schránkou žiadateľa cez portál www.slovensko.sk

Ako vyplniť čestné prehlásenie

 • vyplniť údaje o poistencovi
 • vyplniť údaje o dieťati o ktoré sa poistenec staral

 

údaje o poskytnutej starostlivosti:

 dátum za ktoré je čestné vyhlásenie podávané (môže byť i viac mesiacov, ak sa podáva vyhlásenie za viac mesiacov)

A) v prípade, že poistenec bol doma celý kalendárny mesiac je potrebné prvý riadok vyznačiť písmenom X

B) v prípade, že poistenec bol doma, iba časť kalendárneho mesiaca je potrebné písmenom X vyznačiť druhý riadok a doplniť obdobie

C) ak sa ošetrovné poberalo v období dní je potrebné uviesť kedy sa ošetrovné začalo a ktorého mesiaca sa vyhlásenie týka

- vyplniť iné požadované údaje a v prípade, že sa čestné vyhlásenie posiela poštou, alebo ako príloha v emaily je treba ho podpísať

 Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

 

Emailové kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne

Bratislava KoronaBAM@socpoist.sk Prievidza KoronaPD@socpoist.sk
Banská Bystrica KoronaBB@socpoist.sk Prešov KoronaPO@socpoist.sk
Bardejov KoronaBJ@socpoist.sk Poprad KoronaPP@socpoist.sk
Čadca KoronaCA@socpoist.sk Rimavská Sobota KoronaRS@socpoist.sk  
Dolný Kubín KoronaDK@socpoist.sk Rožňava KoronaRV@socpoist.sk
Dunajská Streda KoronaDS@socpoist.sk Senica KoronaSE@socpoist.sk
Galanta KoronaGA@socpoist.sk Svidník KoronaSK@socpoist.sk
Humenné KoronaHE@socpoist.sk Stará Ľubovňa KoronaSL@socpoist.sk
Košice mesto KoronaKEM@socpoist.sk Spišská Nová Ves KoronaSN@socpoist.sk
Komárno KoronaKN@socpoist.sk Trenčín KoronaTN@socpoist.sk
Lučenec KoronaLC@socpoist.sk Topoľčany KoronaTO@socpoist.sk
Liptovský Mikuláš KoronaLM@socpoist.sk Trnava KoronaTT@socpoist.sk
Levice KoronaLV@socpoist.sk Trebišov KoronaTV@socpoist.sk
Michalovce KoronaMI@socpoist.sk Veľký Krtíš

KoronaVK@socpoist.sk

Martin KoronaMT@socpoist.sk

Vranov nad Topľou

KoronaVT@socpoist.sk
Nitra KoronaNR@socpoist.sk Žilina

KoronaZA@socpoist.sk

Nové Zámky KoronaNZ@socpoist.sk

Žiar nad Hronom

KoronaZH@socpoist.sk
Považská Bystrica KoronaPB@socpoist.sk Zvolen

KoronaZV@socpoist.sk

 

 Žiadosť o ošetrovné 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné