Články eye

OČR - kto má a kto nemá nárok
Autor: Dana Kontuľová

OČR - kto má a kto nemá nárok

Kto môže čerpať ošetrovné?

     Sociálna poisťovňa prizná ošetrovné osobe, ktorá je poistená (môže ňou byť rodič, náhradný rodič, osvojiteľ a vybrané dospelé osoby), ktoré sa starajú o člena rodiny. V prípade OČR poberanej na dieťa teda môže vzniknúť nárok nie len jeho biologickým rodičom, alebo starým rodičom, ale aj rodičom, ktorí si dieťa osvojili. V neposlednom rade môže nárok vzniknúť aj osobe, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej náhradnej starostlivosti súdom, pričom v praxi nemusí byť v žiadnom príbuzenskom vzťahu k dieťaťu. Nárok na ošetrovné môže v zmysle zákona získať aj akákoľvek ďalšia nemocensky poistená osoba, ktorá sa o Vaše dieťa stará, ak ste ochoreli, bola Vám nariadená povinná karanténa či izolácia, alebo ste boli prijatý do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia a o dieťa sa starať nemôžete.

 

Kto na Ošetrovné nemá nárok? 

     Dlhodobo nezamestnaní nemôžu získať nárok na ošetrovné. Sociálna poisťovňa im ho nemôže vyplatiť, pretože nie sú nemocenský poistení. Štát totižto za nich toto poistenie neuhrádza a tak nespĺňajú najzákladnejšiu podmienku na priznanie dávky.

V prípade dlhodobo nezamestnaných však platia 2 výnimky

  • ak je ošetrovné vypísané v ochrannej dobe, teda 7 dní po skončení poistenia
  • ak potreba ošetrovného vznikne tehotnej žene v 8 mesačnej lehote po skončení poistenia. 

Zánik poskytovania ošetrovného

     Nárok na poskytnutie dávky zaniká dňom ukončenia ošetrovného, ktoré môže trvať maximálne 10 dní, alebo smrťou daného poistenca.

Ošetrovné sa taktiež neposkytne v prípade že:

  • poistencovi sa vypláca náhrada prímu pri dočasnej PN,
  • má nárok na výplatu nemocenského,
  • má nárok na výplatu materského/rodičovského príspevku.

     Vyplácanie ošetrovného prebieha primárne bankovým prevodom na účet poistenca, ale je možné ho po vyžiadaní a vypísaní formuláru dostať i v hotovosti. Príspevok je vyplatený vždy ku koncu mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

Vrátenie ošetrovného

Vrátenie príspevku, alebo jeho časti je nutné v tom prípade, že poistenec

  • nesplnil povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon. (Tejto téme sa budeme venovať v jednom z nasledujúcich článkov),
  • primal dávku i napriek tomu, že si bol vedomý toho, že ju príma napr: vo vyššej dávke, ako mu prislúcha, alebo vedome spôsobil, že sa ošetrovné, alebo jeho časť vyplácala neprávom,
  • nesprávne potvrdil skutočnosti rozhodnutia o nároku na ošetrovné.

Premlčacia doba nastáva po uplynutí 3 rokov odo dňa, za ktorý dávka ošetrovného prislúchala danej osobe.