Články eye

Nárok na ošetrovné v prípade dobrovoľne poistenej osoby
Autor: Dana Kontuľová

Nárok na ošetrovné v prípade dobrovoľne poistenej osoby

     V predošlom článku sme sa venovali ošetrovnému v prípade zamestnanca na trvalý pracovný pomer a teraz sa pozrieme na to, čo je potrebné splniť v prípade dobrovoľné poistených osôb ak si chcú nárok na ošetrovné uplatniť.

Podmienky nároku na ošetrovné v prípade dobrovoľné poistených osôb

 • Potreba starostlivosti, ošetrovania blízkej osoby, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje.
 • Potreba ošetrovného musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia, alebo v ochrannej dobe 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku na ošetrovné sa započítava akékoľvek ukončené nemocenské poistenie, (okrem aktuálneho nemocenského poistenia.)
 • Potreba starostlivosti o zdravé dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 11 rokov veku, alebo do dovŕšenia 18 roku veku, ak ide o osobu s ZŤP. 
 • Ak bolo dieťaťu nariadené karanténe obdobie, alebo izolácia.
 • Ak školské, alebo sociálne zariadenie, ktoré navštevuje dané dieťa bolo uzavreté na základe príslušných orgánov.
 • Ak osoba starajúca sa o dieťa ochorela, bola umiestnená do zdravotníckeho zariadenia, alebo jej bola nariadená izolácia.  
 • Zaplatenie nemocenského poistenia musí byť v správnej sume a to od vzniku nemocenského poistenia  do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu v ktorom nárok na ošetrovné vzniklo. (Táto podmienka je platná maximálne za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu v ktorom ošetrovné vzniklo.)

(Výnimkou je ten poistenec, ktorý je v ochrannej dobe, alebo mu v danom mesiaci poistenie iba vzniklo.)

     Pri posudzovaní splnenia podmienky o zaplatení nemocenského poistenia je tolerovaná dlžná suma v hodnote menej ako 5€. Zaplatením pohľadávky sa podmienka považuje za splnenú.

     Dokladovanie ošetrovného je rovnaké ako v prípade zamestnanca a to teda na základe relevantného posudku úradu práce. Ide o rozhodnutie o dlhodobo zhoršenom zdravotnom stave, alebo o rozhodnutie, že ide o osobu so ZŤP. Ak poistenec výsledok o tomto rozhodnutí ešte nemá môže oň požiadať sociálnu poisťovňu.

  Ošetrovné v roku 2020

     Hodnota tzv OČR je rátaná z denného vymedzovacieho základu a to v hodnote 55%. ( Denný vymedzovací základ sa rozumie ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dni rozhodujúceho obdobia..)    

     Dobrovoľne poistená osoba si sama určuje výšku vymeriavacieho základu z ktorého chce nemocenské poistenie uhrádzať, jeho výška však nesmie byť nižšia ako je v sadzobníku poisťovne na daný rok. (4,4%.)

Poistné za predchádzajúci kalendárny mesiac sa uhrádza do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. POZOR: Hodnota minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu sa vždy mení s príchodom nového kalendárneho roka, teda ku 1.1. Ak sa poistenie platí z minimálnej výšky základu, za prvý mesiac v roku sa poistné uhradí do 8. 2. a to z novej hodnoty minimálnej výšky vymeriavacieho základu. V prípade platenia pomocou trvalého príkazu je nutné si ho včas zmeniť.  Výšku vymeriavacieho základu je možné meniť každého pol roka od jeho posledného učenia. Následne sa poistné už platí zo zmenenej hodnoty základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena základu oznámená poisťovni písomnou formou.    

Typy dobrovoľne poistenej osoby

 1. Súčastne dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti.
 2. Súčasne dobrovoľne nemocensky, dôchodkovo a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti ktora poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.
 3. Súčasne nemocensky a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.
 4. Súčasne nemocensky a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.
 5. Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.
 6. Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá má priznaný starobný dôchodok, alebo poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.
 7. Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, povinne poistená SZČO.
 8. Súčasne dobrovoľne dôchodková poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená SZČO.
 9. Súčasne dobrovoľne dôchodková poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti ako povinne poistená SZČO, ktorá poberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Príklad prvého typu DPO a poistné vypočítané z poistného vymeriavacieho základu 600 €.

poistné na nemocenské poistenie: 26,40 € (4,4%)

poistné na starobné poistenie 108,00 € (18% v II. Pilieri)

poistné na invalidné poistenie 36,00 € (6%)

poistné na poistenie v nezamestnanosti 12,00€ (2%)

poistné do rezervného fondu solidarity 28,50 € (4,75%)

Celkom 210,90 €