Články eye

Dovolenka? Kedy zamestnávateľ  nesmie krátiť dovolenku.
Autor: Dana Kontuľová

Dovolenka? Kedy zamestnávateľ nesmie krátiť dovolenku.

V predošlom článku sme si rozobrali druhy dovoleniek, s príkladmi a základnými výmerami dovoleniek. Dnes si povieme niečo viac o krátení dovoleniek, o tom kedy si to zamestnávateľ nesmie dovoliť. Ako to je s čerpaním dovoleniek a kto o tom vlastne rozhoduje? Pre viac informácii čítajte ďalej.

Krátenie nároku na dovolenku vzniká v prípadoch

  • čerpania rodičovskej dovolenky
  • dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie
  • vykonávania mimoriadnej služby v kritických situáciách, alebo v prípade vojny
  • osobných prekážok v práci – PN, ošetrovania člena rodiny
  • zameškania nástupu do práce, v prípade, že neprítomnosť nebola ospravedlnená (v tomto prípade môže byť dovolenka skrátená až o dva dni)
  • nástupu na výkon trestu odňatia slobody

    

Uplatnenie práva krátenia dovolenky nie je povinnosť, závisí iba od rozhodnutia zamestnávateľa. Dovolenka môže byť skrátená maximálne tak, že zamestnancovi zostane aspoň nárok na jeden týždeň dovolenky. V prípade mladistvých pracovníkov sú to dva týždne dovolenky.

Nárok na dovolenku nesmie byť skrátený v prípadoch

  • PN z dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania
  • materskej dovolenky
  • rodičovskej dovolenky v prípade otca dieťaťa

 

Čerpanie dovolenky

     Spravidla to určuje zamestnávateľ so súhlasom zamestnanca. Čerpanie dovolenky sa musí plánovať tak, aby zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať do konca kalendárneho roka. Zamestnávateľ musí nahlásiť čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred, ak sa strany nedohodli inak.

     Zamestnanec musí dostať možnosť čerpať dovolenku aspoň dva týždne, ak sa zúčastnené strany vopred nedohodli inak.

     Čerpanie dovolenky nesmie byť nariadené v období čerpania materskej, rodičovskej dovolenky, alebo v prípade PN. Zamestnávateľ môže nariadiť aj celozávodné čerpanie dovolenky. Najčastejšie je tak z prevádzkových dôvodov. Toto čerpanie dovolenky nesmie trvať viac ako dva týždne. V prípade, že táto skutočnosť bola zamestnancom nahlásená v šesť mesačnom predstihu, môže celozávodná dovolenka trvať tri týždne.

     Čerpanie dovolenky je možné aj v prípade, že zamestnanec na ňu ešte nemá nárok. Ale iba za predpokladu, že do konca kalendárneho roka splní potrebné podmienky na čerpanie dovoleniek.

 

Prenášanie dovolenky

     V prípade, že zamestnanec nevyčerpal všetky dni dovolenky, za daný kalendárny rok, môže si ich preniesť do toho nasledujúceho. Čerpanie prenesenej dovolenky, by malo nastať najneskôr do 30.6. Ak to do tejto doby neurčí zamestnávateľ, zamestnanec ju môže čerpať podľa svojho uváženia. Musí to však nahlásiť zamestnávateľovi a to najneskôr tridsať dní vopred.  

     V prípade, že sa prenesená časť dovolenky nevyčerpá, jej platnosť vyprší a zamestnancovi, tieto dni prepadnú. Najviac však v dobe štyroch týždňov nevyčerpaných dní voľna.

 

Náhrada mzdy za dovolenku

     Zákonník práce stanovuje výšku mzdy v prípade čerpania dovolenky na sumu priemernej výšky mzdy daného zamestnanca. Ak so zamestnancom bol ukončený pracovný pomer, ale ešte nevyčerpal všetky dni dovolenky má nárok na ich preplatenie v plnej svojej výške. Rovnako to platí v prípade prenesenej doby dovolenky.