Články eye

Čaká vás výpoveď? Ako sa môže ukončiť pracovný pomer.
Autor: Dana Kontuľová

Čaká vás výpoveď? Ako sa môže ukončiť pracovný pomer.

Pracovný pomer sa môže ukončiť viacerými spôsobmi:

Dohodou

Zamestnávateľ a zamestnanec sa písomnou formou dohodnú ku ktorému dňu sa pracovný pomer skončí. V tomto prípade nie je potrebné uviesť jeho dôvod.

Pracovný pomer na dobu určitú

Skonči sa automaticky uplynutím dohodnutej doby trvania, pričom ani jedna zo strán, teda zamestnanec, alebo zamestnávateľ nemusí oznámiť, že zmluvu už nechce predlžovať.  

Skúšobná doba

Jej doba trvania je vopred dohodnutá písomnou formou. Tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nepovažuje za výpoveď.

Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Takzvaná hodinová výpoveď je veľmi ojedinelá a to v prípade porušenia pracovnej disciplíny, alebo ak zamestnanec už nedokáže vykonávať svoju prácu zo závažných zdravotných dôvodov.

Výpoveďou

Môžu ju podať obe zúčastnené strany, zamestnanec tak môže urobiť kedykoľvek bez udania dôvodu. Zatiaľ čo zamestnávateľ je limitovaný obsahom zákonníka práce a udanie dôvodu je od neho žiaduci údaj. Pracovný pomer sa skočí po uplynutí výpovednej doby.

Zamestnanec môže podať výpoveď i v ochrannej dobe, môže ísť napríklad o práceneschopnosť, ktorú si ale, zamestnanec nespôsobil sám a nebol ani pod vplyvom omamných a iných psychotropných látok.

Výpoveď zamestnanca musí:

 • Byť v písomnej forme.
 • Byť doručená zamestnávateľovi, (osobnou formou, alebo doporučenou zásielkou.) V prípade druhej možnosti je potrebné ju vyhotoviť dva krát. Jeden exemplár ostáva zamestnancovi a ten druhý si ponechá zamestnávateľ, ktorý ho musí podpísať. V prípade doporučenej zásielky je dôležité spomenúť tzv rozhodujúci okamih doručenia výpovede. Nie jej podanie na poštu. Od tohto okamihu sa odvíja začiatok výpovednej doby. Tá začína plynúť vždy od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Výpoveď je považovaná za doručenú v momente, keď si zamestnávateľ prevezme, alebo ju vráti ako nedoručiteľnú.

 

Výpoveď musí obsahovať:

 • Osobné údaje zamestnanca.
 • Údaje zamestnávateľa.
 • Pracovnú pozíciu daného zamestnanca.
 • Jasné podanú informáciu, že ide o výpoveď z pracovného pomeru.
 • Dátum začatia i ukončenia pracovného pomeru.
 • Dátum, miesto vyhotovenia výpovede.
 • Podpis zamestnanca.

 

Výpovedná doba, odstupné pri výpovedi zo strany zamestnanca:

Dĺžka výpovednej doby závisí od pracovného pomeru a jeho doby trvania. Minimálne jeden až tri mesiace, tak to určuje zákon. Ak sa zúčastnené strany nedohli inak. 

     Dĺžka pracovného pomeru

     Výpovedná doba

menej ako 1 rok

1 mesiac

viac ako 1 rok

2 až 3 mesiace

 

Ak sa však zamestnanec rozhodne sám podať výpoveď nemá možnosť požiadať o odstupné.

Výpoveď počas PN:

Táto kombinácia je pre občanov často krát veľmi chaotická, ale aj v tomto prípade ju zamestnanec môže podať kedykoľvek, rovnako mu začína plynúť výpovedná doba od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Taktiež nemá nárok na odstupné, či náhradu mzdy, ak ju zamestnanec podal sám a dobrovoľne.          

Výpoveď zo strany zamestnávateľa:  

Ako som už vyššie spomínala zamestnávateľ Vám nemôže podať výpoveď bez udania dôvodu. Dostať ju však môžete z nasledujúcich príčin ak:

 • zamestnávateľ ruší dané pracovné miesto, alebo ho premiestňuje a zamestnanec s toto zmenou nesúhlasí,
 • sa zamestnanec stane nadbytočnou pracovnou silou a zamestnávateľ k tomu podá písomné rozhodnutie,
 • zamestnanec už nie schopný vykonávať svoju prácu na základe lekárskeho posudku,
 • zamestnanec nespĺňa právne požiadavky na daný výkon práce,
 • zamestnanec neuspokojí požiadavky zamestnávateľa, hoci bol vyzvaný k ich náprave, alebo odstráneniu nedostatkov vo výkone práce, ak tak zamestnanec neurobí v období šiestich mesiacov zamestnávateľ s ním môže rozviazať pracovný pomer,
 • zamestnanec hrubo poruší pracovnú disciplínu,
 • zamestnávateľ už nie je schopný zamestnávať daného zamestnanca ani v skrátenom pracovnom čase.