Články eye

Aký je rozdiel  medzi domácou prácou, Home Office, či teleprácou ?
Autor: Dana Kontuľová

Aký je rozdiel medzi domácou prácou, Home Office, či teleprácou ?

     Pandémia rýchlo mení pravidla, rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a zákonník práce nie je výnimkou. Na základe situácie sa menil už niekoľko krát, aké nás teda čakajú zmeny od 1.3.2021?

Práca z domu

     Známi pojem, viete však, aký je rozdiel  medzi domácou prácou, Home Office, či teleprácou ? Do ktorej kategórie patríte a aké doplnenia v zákonníku nastanú? Práca z domu, bola v našich končinách náhla zmena a veľká neznáma pre zamestnancov i samotných zamestnávateľov. Čas pokročil a dôvody i pravidlá pri vykonávaní tejto činnosti učesali práve najnovšie zmeny v zákonníku práce a to nasledovne.

     Domáca práca je druh práce, ktorá je vykonávaná v pravidelných intervaloch v domácom prostredí zamestnanca.  Nejde o nárazovú zmenu v prípade mimoriadnych situácií ako je to v prípade home Office  Pravidelný interval sa rozumie napríklad každý druhý týždeň, zamestnanec vykonáva svoje pracovné povinnosti mimo svojho pracoviska. Na základe tejto „domácej práce“, by mala byť postavená i pracovná zmluva daného pracovníka. O telepráci je možné hovoriť v tom prípade, ak zamestnanec využíva informačné technológie.  (Môže isť napríklad o prípad kuchárov, krajčírky a podobne.)

 Zmeny a doplnenia platné od marca 2021 

- Vzájomná dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o rozvrhnutí pracovného času.

- Vzájomná dohoda o práve zamestnanca nepoužívať pracovné prostriedky, (mobil, e- mail, online komunikáciu) v čase jeho pracovného odpočinku. Zamestnávateľ, by to nemal posudzovať ako nesplnenie pracovných povinnosti ,ak to od neho nebolo dopredu vyžadované.

- Úhrada výdavkov zo strany zamestnávateľa, ak zamestnanec domácu prácu vykonáva na vlastných zariadeniach, pracuje na vlastné prostriedky. (Ak zamestnávateľ nevie poskytnúť firemné zariadenia a potrebné prostriedky na danú prácu. )

- Taktiež sa môžu dohodnúť na mieste, ktoré bude zamestnanec užívať na vykonávanie svojej domácej práce. Nemusí ísť o fixné miesto a zamestnanec ho môže vykonávať i vo verejnom priestore. (Nesmie však isť o spracovanie osobných údajov a zamestnanec si musí byť vedomý chrániť firemné zariadenia a ich obsah.)

Nové povinnosti zamestnávateľov

-Zamestnávateľ je naďalej zodpovedný za dodržiavanie ochrany osobných údajov.

- Zamestnávateľ je povinný v prípade potreby izolovať zamestnancov, zabezpečiť prístup k zvýšeniu klasifikácie i u izolovaných pracovníkov.

- Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca o možnom obmedzení s používaním technických zariadení. (Povinnosti zamestnávateľov sa vzťahujú na domácu prácu, teleprácu i home office. )

V prípade Home Office nie sú veci upravené zákonom, ale nový rok už priniesol množstvo odporučení pre zamestnávateľov a tomuto sme sa rozhodli venovať v budúcnosti samostatný článok. 

V neposlednom rade treba spomenúť Iné zmeny zákonníka práce, ktoré nastanú v roku 2021.

Žiak, študent

     Novela zákonníka pozmenila termín uplatnenia štatútu žiaka, študenta do 31.10. príslušného roku. To znamená, že brigádnici budú môcť na základe dohody o brigádnickej práci pracovať aj cez prázdniny po ukončení štúdia.   

Starostlivosť o dieťa

     Ide o doplnenie pojmu zamestnanec do 33. rokov, ktorý sa trvalo stará o dieťa.  Teda ide  o zamestnanca, ktorý sa stará a o vlastné neplnoleté dieťa, taktiež môže ísť o striedavú starostlivosť, alebo o náhradnú starostlivosť ošetrenú súhlasom súdu. Vo všetkých týchto prípadoch vzniká nárok na predlženie dovolenky, na dobu 5 týždňov.  Zamestnanec sa do tejto platnosti dostáva dňom, kedy doručí písomnú žiadosť svojmu nadriadenému. Nárok zamestnanca na uplatnenie zaniká v deň, keď sa prestal trvalo starať o dané dieťa. Je nutné túto informáciu ohlásiť príslušným osobám.