Články eye

Príspevok na SZČ, kto ho môže získať a aká je jeho výška
Autor: Dana Kontuľová

Príspevok na SZČ, kto ho môže získať a aká je jeho výška

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa môže poskytnúť iba na živnosť, alebo na činnosť poľnohospodárskej výroby a hospodárenia v lesoch, vodných plochách. Príspevok sa dá uplatniť iba v postavení fyzických osôb. Tie  však musia splniť nasledujúce podmienky:

  • Musí byť evidovaný v evidencii o zamestnanie najmenej tri mesiace. Táto podmienka je prísnejšia u takých žiadateľov, ktorí už podnikali a ich činnosť bola pozastavená, alebo skončená. V takých prípadoch je nutné, aby žiadateľ bol v evidencii najmenej dvanásť mesiacov.
  • Musí o príspevok požiadať písomnou žiadosťou.
  • Písomná žiadosť sa podáva tomu úradu na ktorého území sa daná činnosť bude vykonávať.
  • Súčasťou žiadosti je povinná príloha podnikateľského zámeru i kalkulácie nákladov.
  • Musí činnosť vykonávať nepretržite v trvaní troch rokov.
  • Musí absolvovať test schopnosti, zručnosti a pripravenosti na začatie tejto činnosti. Prípravu na test môže zabezpečiť úrad sociálnych vecí a rodiny. Účasť nie je povinná.
  • Zúčastniť sa na zasadnutí s hodnotiacou komisiou a úspešne obhájiť seba i svoj podnikateľský zámer.
  • Predložiť osvedčenie o živnostenskom oprávnení, alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
  • Podpísať dohodu o poskytnutí príspevku, (až potom je možné vybaviť oprávnenie na podnikanie.)
  • Je nutné predkladať správu  o prevádzkovaní činnosti a čerpaní príspevku.

   Výška príspevku závisí od okresu v ktorom sa bude SZČ vykonávať. Od mieri nezamestnanosti v danej oblasti. V roku 2020 je v Bratislavskom kraji maximálna výška príspevku v hodnote 3596,30 Eur.

V iných oblastiach, kde výška nezamestnanosti nepresiahne viac ako 5% je maximálna výška príspevku 4315,56 Eur.

Ak ide o oblasti mimo Bratislavského kraja, kde výška nezamestnanosti prekročí hranicu 5%. Je maximálna výška príspevku v hodnote 5754,08 Eur.

     Poskytovanie príspevku prebieha v dvoch fázach. V prvej je možné získať maximálne 60% sumy a to do 30 dní od uzavretia dohody o poskytnutie príspevku. V druhej fáze sa doplatí zvyšok príspevku a to po dobu 60 dní odo dňa predloženia žiadosti o úhradu  platby. Túto žiadosť je možné predložiť až po uplynutí dvanástich mesiacov podnikania a od predloženia prvej správy o podnikaní. O príspevok je možné i opätovne požiadať a to po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti na ktorú už bol poskytnutý príspevok. Príspevok nie je možné prelínať s iným príspevkom.

Šance na získanie príspevku sú napriek byrokracii veľmi vysoké. Údaje z roku 2019 hovoria, že až v 92,09% z celkového počtu žiadostí bolo kladne vybavených. Budeme vám držať palce.