Články eye

Čo je SZČ, kto je SZČO?
Autor: Dana Kontuľová

Čo je SZČ, kto je SZČO?

Čo je SZČ- samostatná zárobková činnosť?

     Je to súhrne označenie pre viaceré zárobkové činnosti. Ukážeme si niekoľko príkladov.

Prevádzkovanie živnosti v podobe služby rýchleho občerstvenia, kuriérskej, či opatrovateľskej služby.
Poľnohospodársku výrobu do ktorej zaradujeme hospodárenie v lesoch či vodných tokoch.   
Činnosť slobodného povolania, ide napríklad o poradenstvo v oblasti financií, či daní. Advokátsku, alebo psychologickú činnosť.
Pod pojem SZČ tiež môžeme zaradiť verejnú obchodnú spoločnosť (v.o.s.), spoločníkov komanditnej spoločnosti (k.s.),alebo spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.) Taktiež osoby vykonávajúce dočasnú prácu.

 

 Kto je SZČO- samostatne zárobková činná osoba?

     Nejde len o fyzickú osobu ako živnostníka na základe živnostenského oprávnenia, ale aj o osoby ktoré podnikajú na základe iného oprávnenia- podľa osobného predpisu. Na našom území je viacero platných predpisov. Napríklad:

  • Zákon o zdravotnom, či sociálnom poistení
  • Zákon o daní z prímov
  • Živnostenský zákon

 

     Na úvod tejto časti je dôležitá informácia, že od roku 2020 sa príspevok od úradu práce sociálnych vecí a rodiny nebude poskytovať z európskych zdrojov tak ako tomu bolo do teraz. Jeho poskytovanie bude závisieť od výšky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 Taktiež je dôležité vedieť ,že na príspevok nie je právny nárok. To znamená, že po požiadaní a splnení všetkých podmienok vám nemusí byť vyhovené.