Články eye

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť IV.
Autor: Dana Kontuľová

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť IV.

Podpora SZČO, ktoré nemajú žiaden iný príjem

Štvrtá a zatiaľ posledná kategória pomoci od štátu sa zameriava na SZČO a jednoosobové  s.r.o., ktoré od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem. (Z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti).

Na SZČO, ktorá prerušila svoju činnosť, ale nezrušila, ani nepozastavila oprávnenie na jej prevádzku. Za príjem sa považuje aj (starobný, predčasný starobný dôchodok, invalidný, čiastočný invalidný, či výsluhový dôchodok.)

 

Táto kategória má dve formy, typ A tvorí SZČO, ktorá:

 • prevádzkuje činnosť podľa živnostenského zákona,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu, vrátane  hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch,
 • SZČO, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, alebo nečerpá odvodové prázdniny.

Podmienky na poskytnutie príspevku typ A

 • podanie žiadosti o príspevok
 • dodanie vyhlásenia, že:
 1. od 13.3.2020 nemá iný príjem
 2. nie je poberateľom akéhokoľvek dôchodku
 3. nebol s podnikom v ťažkostiach (31.12.2019)
 4. má splnené daňové povinnosti podľa zákona o dani z prímov
 5. má splnené odvodové povinnosti do zdravotnej i sociálnej poisťovne
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania za posledné dva roky.
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky
 8. nie je v konkurze, likvidácii a nemá určený splátkový kalendár
 9. nemá evidované neuspokojivé kroky smerom k svojim zamestnancom
 10. nemá súdom uložený trest, ktorý by mu zakazoval prijať finančný príspevok
 11. nie je voči nemu nárokované vrátenie už poskytnutej finančnej pomoci
 12. že je subjektom, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť do 1.2.2020
 13. mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia
 14. nemá zrušenú, alebo pozastavenú činnosť

 

Variantu B tvorí SZČO, ktorá

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzením, ktorej zisk po zdanení za posledné daňové obdobie, (31.12.2019) nepresiahlo 9600 Eur. Zároveň jej kumulatívny obrat, bol maximálne 2400 Eur.
 • V prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala podnikať v priebehu roka 2019 a jej zisk po zdanení, za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nebol vyšší ako, 9600 Eur. Zároveň jej kumulatívny obrat bol najviac 2400 Eur, za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti.
 • je konateľom tejto jednoosobovej spoločnosti a zároveň nie je zamestnancom, ani spoločníkom inej s.r.o..

 

Podmienky na poskytnutie príspevku pre typ B

 • podanie žiadosti o poskytnutie príspevku
 • podanie vyhlásenia, že:
 1. od 1.3.2020 nemá žiaden iný príjem,
 2. nepoberá žiaden typ dôchodku,
 3. nebol ku 31.12.2019 jeho podnik v ťažkostiach,
 4. má splnené daňové povinnosti, podľa zákona o daní z s prímov,
 5. má splnené všetky povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v lehote dvoch rokov,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, alebo nemá začatý splátkový kalendár,
 9. nemá neuspokojivé od svojich zamestnancov, na základe pracovného pomeru,  
 10. nie je voči nemu nárokované vrátenie už poskytnutého príspevku.

 

Žiadosť za mesiac marec 2020 sa predkladá do 15.5.2020. Za mesiace apríl a máj do konca kalendárneho mesiaca za, ktorý sa žiada o príspevok. Žiadosť sa predkladá úradu práce.

Prostredníctvom:    

 • elektronickej pošty (e- mailom)
 • elektronickou schránkou žiadateľa
 • poštou, alebo osobne, ale iba vo výnimočných prípadoch.

Za oprávnený výdavok sa považuje paušálny príspevok na úhradu straty prímu zo zárobkovej činnosti. Jeho výška za mesiac apríl a máj je 210 Eur. Príspevok sa poskytuje bezodkladne na základe dohody o poskytnutí príspevku.    

Oprávnené obdobie všetkých menovaných skupín je od 13.3.2020 až do dňa, kedy nebudú zrušené rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.