Články eye

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť III.
Autor: Dana Kontuľová

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť III.

Príspevok na udržanie pracovného miesta

Tretia kategória finančnej pomoci od štátu sa zaoberá zamestnávateľmi a SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase mimoriadnej situácie dokáže udržať pracovné miesto.

Za zamestnávateľa sa považuje:

 1. právnická osoba, ktorá má sídlo organizácie na území Slovenskej republiky
 2. právnická osoba, ktorá má na území našej krajiny trvalý pobyt a zamestnáva aj iné Fyzické osoby na pracovný pomer
 3. organizačná zložka zahraničnej právnickej, alebo zahraničnej fyzickej osoby na pracovný pomer. Ktorá podniká na našom území na základe osobitného predpisu
 4. právnická, alebo Fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu. Dočasné zamestnávanie, či vykonáva vzdelávacie činnosti na našom území

Cieľovou skupinou tohto tretieho balíka pomoci je, len zamestnanec, ktorý nastúpil do práce najneskôr do 1.3.2020. Za zamestnanca sa považuje, iba zamestnanec, ktorý má uzavretý pracovný pomer. Nie zamestnanec pracujúci na dohodu, brigádu, či konateľ bez zmluvy spoločníka.

Žiadať o príspevok môžu, iba tí zamestnávatelia, ktorí začali svoju činnosť vykonávať ku dnu 1.3.2020. Príspevok im nebude poskytnutý na tých zamestnancov, ktorí čerpajú sociálne dávky (PN,OČR). Taktiež im nebude poskytnutý príspevok v prípade, že dôjde k navýšeniu počtu zamestnancov, alebo ich preloženiu na inú prevádzku.

Podmienky na poskytnutie príspevku

 1. podanie žiadosti o príspevok
 2. výkaz na priznanie príspevku a vyhlásenie že:

a) vypláca svojím zamestnancom mzdu podľa príslušných ustanovení,

b) že nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo vypovedanej dobe, alebo čerpajú dávku sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu prekážok v práci,

c) nežiada príspevok na tých zamestnancov na ktorých mu je poskytnutý iný príspevok na mzdy,

d) nežiada príspevok na zamestnancov s ktorými uzavrel pracovný pomer po 2.3 2020,

e) že nasledujúce dva mesiace idúce po mesiaci za ktorý mu bol poskytnutý príspevok neukonči pracovný pomer s daným zamestnancom,

f) že nebol jeho podnik v ťažkostiach ku dňu 31.12.2019 a má splnené daňové povinnosti podľa zákona o daní z prímov,

 g) má splnené odvodové povinnosti (verejné zdravotné, sociálne poistenie i na starobné dôchodkové poistenie poisteného),

h) že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania za posledné dva roky,

i) že nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

j) nie je v konkurze, nútenej správe, alebo nemá začatý splátkový kalendár podľa osobitných predpisov,

k) nemá evidované neuspokojivé nároky voči zamestnancom vyplývajúce z jeho povinnosti,

l) nemá právoplatne udelený trest zákazu primáni dotácii, príspevkov, či eurofondov,

m)  nie je voči nemu nárokované vrátenie príspevku už za poskytnutú pomoc.

 

Žiadosť za mesiac marec je nutné predložiť do 15.5.2020. Za mesiace apríl a máj do konca nasledujúceho mesiaca za ktorý sa príspevok žiada.

- za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nie je možné prideliť prácu. Z dôvodu prekážky zo strany zamestnávateľa. To najviac vo výške 80% čo tvorí 880 Eur

- výdavok na paušálny príspevok na úhrady časti mzdy na každého zamestnanca.  Nadväzne na pokles tržieb v porovnaní za príslušné obdobie predošlého roku. ( S priemerom za rok 2019) V prípade, že sa v danom období činnosť nevykonávala sa predloží výkaz za február2020

Pokles tržieb za marec 2020

Menej ako 10%

0€

10- 19,99%

90€

20-29,99%

150€

30- 39,99%

210€

40 a viac%

270€

 

Pokles tržieb za mesiac apríl / máj

   Menej ako 20%   

0€

20-39,99%

180€

40-59,99%

300€

60-79,99

420€

80 a viac %

540€

 

Každý žiadateľ si musí vybrať z troch možností výpočtu poklesu tržieb

 1. porovnajú sa tržby za konkrétny mesiac s tržbami z predošlého roka
 2. porovná sa priemer tržieb dosiahnutý v roku 2019 (1/12 tržby za rok 2019). S tržbou za vykazovaný mesiac. Táto možnosť je možná iba u tých žiadateľov, ktorí vykonávali svoju činnosť celý predošlí rok
 3. porovná sa hodnota tržby za február s tržbou za vykazovaný mesiac. Je to možné iba u tých žiadateľov, ktorí svoju činnosť začali vykonávať najneskor 1.2.2020

 Za zamestnanca na paušálny príspevok je považovaný ten, ktorému nemôže byť pridelená práca z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Podmienkou pre poskytnutie paušálneho príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50% jeho mesačného pracovného času. Prekážku zo strany zamestnávateľa, alebo čerpal dovolenku.

Zamestnávateľovi, ktorý preplatil svojim zamestnancom náhradu mzdy nižšiu ako 80% ich priemerného zárobku, bude preplatení príspevok a to najviac v hodnote 880 Eur.

V prípade zamestnávateľa, ktorý preplatil svoji zamestnancom náhradu mzdy viac ako 80% ich priemerného zárobku sa taktiež výška príspevku vyšplhá do hodnoty 880 Eur.

Žiadosť sa podáva rovnakým spôsobom ako v predošlých dvoch skupinách a to teda nasledovne:

 • prostredníctvo elektronickej pošty (e- mail)
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa
 • vo výnimočných prípadoch poštou, alebo osobne. (Žiadosť sa zasiela na adresu úradu práce, v ktorom územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje bezodkladne na základe dohody o poskytnutí príspevku.)