Články eye

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť II.
Autor: Dana Kontuľová

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť II.

Príspevok na náhradu straty prímu zo SZČ

Do druhej skupiny spadajú SZČO, ktorí na základe mimoriadnej situácie museli svoje prevádzky zatvoriť, alebo im poklesli tržby.

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

 1. prevádzkuje činnosť podľa živnostenského registra
 2. vykonáva činnosť na základe osobitných predpisov
 3. vykonáva poľnohospodársku výrobu, vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných tokoch
 4. SZČO, ktorá bola nemocenský a dôchodkovo poistená( povinné a dôchodkové) a v období od 31.3.2020 a poistenie stále trvá
 5. SZČO, ktorá čerpá odvodové prázdniny o sociálnom poistení v znení podľa neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny
 6. o príspevok môže požiadať iba ten, ktorý svoju činnosť začal vykonávať najneskôr ku dňu 1.2.2020

Príspevok sa neposkytuje spoločnostiam z ručením obmedzením bez zamestnancov a SZČO, ktorá má zrušenú, alebo pozastavenú činnosť.

Cieľovou skupinou tejto druhej kategórie sú SZČO, ale aj SZČ, ktoré majú súbežne uzavretý pracovný pomer.

 

Podmienky na jeho poskytnutie sú nasledovné:

 1. podanie žiadosti na miestnom úrade práce, v obvode kde sa SZČ vykonáva
 2. podanie vyhlásenia že

a) nebol ku dňu 31.12.2019 jeho podnik v ťažkostiach

b)  má splnené daňové povinnosti podľa zákona o daní z prímov

c) má splnené odvodové povinnosti na poistenie( Verejné, zdravotné, i poistenie do sociálnej poisťovne a taktiež dôchodkové poistenie)

d) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v lehote dvoch rokov

e) nie je v konkurze, nútenej správe a nemá splátkový kalendár

g) vyhlasuje, že má voči svojím zamestnancom vysporiadané všetky kroky vyplývajúce z jeho povinností

h) nie je voči nemu súdne uložený trest na zákaz čerpania dotácií, zákaz čerpania eurofondov

i) nie voči nemú nariadenie vrátenie už poskytnutej pomoci

j) že v súvislosti s mimoriadnou situáciou mu poklesli tržby

 

Príspevok na náhradu straty prímu zo SZČ nadväzuje na následný pokles tržieb v porovnaní z rovnakým obdobím

Marec 2020:

    Menej ako 10%

0 €

10- 19,99%

90 €

20- 29,99%

150€

30-39,99%

210€

40 a viac %

270€

 

V prípade, že žiadateľ nevykonával v danom období činnosť, predloží doklady za február 2020. Výška príspevku sa prehodnotí nasledovné:

Apríl/ máj 2020:

    Menej ako 20%        

0€

20- 39,99%

180€

40- 59,99%

300€

60- 79,99%

420€

80 a viac %

540€

 

Každý kto o príspevok požiada si vyberie z troch možností výpočtu poklesu tržieb:

 1. porovná sa tržba za vykazovaný mesiac s rovnakým obdobím predošlého roka
 2. porovná sa priemer tržieb v roku 2019 (1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac. Túto možnosť majú iba tí, ktorí vykonávali svoju činnosť celý minulý rok
 3. porovná sa tržba za február z roku 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac. Je to možné iba v tých prípadoch, že SZČO začali vykonávať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020

Žiadateľom sa príspevok poskytne bezodkladne, na základe dohody o poskytnutí príspevku. Jeho maximálna výška pre jedného žiadateľa je 200 000,00 Eur mesačne.