Články eye

Štátna pomoc zamestnávateľom.          Časť I.
Autor: Dana Kontuľová

Štátna pomoc zamestnávateľom. Časť I.

Aj Vašu firmu zasiahla táto neľahká situácia? Hľadáte informácie o tom ako požiadať štát o finančnú pomoc? Ste na správnom mieste, v tomto článku Vás oboznámime. Kto má na príspevok nárok, aké sú podmienky a ako oň požiadať. Štátna pomoc je rozdelená na tri kategórie a to nasledovne:

1. Zamestávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť.

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, SZČO, ktorá je zamestnávateľom a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie musel na základe bezpečnostných opatrení zatvoriť svoju prevádzku. Taktiež zamestnávateľ, ktorý musel prerušiť svoju prevádzku na základe obmedzení.

 

Za zamestnávateľa sa považuje:

 1. právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere,
 2. organizačná zložka zahraničnej právnickej, či fyzickej osoby s pracovno právnou subjektivitou, ktorá ju oprávňuje podnikať na základe osobitného predpisu,
 3. právnická, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa zákona. Ide o osprostredkovanie zamestnania, dočasne, alebo podporované zamestnanie na území Slovenskej republiky.

 

Žiadať tento príspevok môže, len ten subjekt, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr do 1.2.2020. O príspevok nemôže žiadať subjekt, ktorý je súčasťou verejnej správy a spoločnosť s ručeným obmedzením, ktorá nemá zamestnancov. 

Cieľovou skupinou na, ktorú je poskytnutý tento príspevok tvoria tí zamestnanci, ktorí boli prijatí najpozdejšie do 1.3.2020. Príspevok nie je možné uplatniť na zamestnanca, ktorý pracuje ako dohodár, dobrovoľník, či konateľ bez podpísanej pracovnej zmluvy. Taktiež ho nie je možné poskytnúť na zamestnanca, ktorý poberá sociálnu dávku. (PN, OČR.)

Príspevok bude poskytnutý, len tím zamestnávateľom, ktorí predložia:

 1. žiadosť o poskytnutie príspevku,
 2. zamestnávateľom, ktorí vyplácajú mzdu zamestnancom minimálne vo výške 80%,
 3. nežiadajú príspevok na tých zamestnancov, na ktorých im je poskytnutý iný príspevok na mzdy,
 4. nežiadajú príspevok na tých zamestnancov, ktorí sú vo vypovedanej lehote, alebo poberajú dávku sociálneho zabezpečenia,
 5. zamestnávateľom, ktorí nasledujúce dva mesiace neukončia pracovný pomer zo zamestnancom na ktorého im bol poskytnutý príspevok,
 6. ak zamestnávateľ vyhlási, že podnik nebol v ťažkostiach ku dňu 31.12.2019 a má splnené daňové povinnosti voči zdravotnej, sociálnej poisťovni,
 7. ak podnik nie je v konkurze, nútenej správe, alebo nemajú určený splátkový kalendár,
 8. má splnené všetky kroky voči svojím zamestnancom, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru,
 9. ak nemá právoplatný trest primania dotácii a finančných pomoc z Európskej únie ak ide právnickú osobu.

 

Žiadosť je možné zaslať

 • elektronickou poštou(e- mail),
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa,
 • poštou, alebo osobne, ale iba v nutných prípadoch.

Žiadosť sa zasiela na adresu úradu v ktorom obvode sa činnosť vykonáva.

 

Aká je vlastne výška príspevku?

 U zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom vyplatil náhradu mzdy nižšiu ako 80% ich priemerného zárobku,  sa hodnota príspevku preplatí vo výške 880 eur.

V prípade, kde zamestnancom bola preplatená náhrada mzdy vyššia ako 80% ich priemerného zárobku sa môže príspevok maximalizovať na 1 100,00 eur. Celková výška príspevku na jedného žiadateľa je 800 000,00 eur na celú dobu tohto projektu.