Články eye

Spôsoby financovania. Euro fondy, granty, dotácie. Máte nárok?
Autor: Dana Kontuľová

Spôsoby financovania. Euro fondy, granty, dotácie. Máte nárok?

Dotácie, euro fondy, či granty. Kto o nich môže požiadať a môže s nimi rátať aj do budúcna? Pre viac informácii čítajte ďalej. 

Čo je dotácia?

     Ide o nenávratný finančný príspevok (NFP), Je to súhrnný názov pre určitú čiastku finančného príspevku pre konkrétne subjekty na podporu realizácie ich projektov. Táto definícia zahŕňa v sebe i pojem pre Granty.

Kto môže žiadať o dotáciu?

     Túto otázku nie je ľahké zodpovedať závisí to od koncertných výziev, v niektorých prípadoch môže byť žiadateľov viac ( firmy, školy, obce, neziskové organizácie, bez dodatočných podmienok. Inokedy výzvy stanovujú striktné podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť, alebo sú určené pre konkrétne subjekty, ktoré sa môžu o ňu uchádzať. (Môže ísť o predmet podnikania, minimálna doba existencie podniku, či firmy a podobne.)

Kedy je možné žiadať o dotáciu?

   Od dňa vyhlásenia požiadavky na predkladanie projektov, každá výzva je určená na konkrétne sféry a odvetvia, či na jeden, ale aj viac termínov. Je to veľmi individuálne. Znamená to, že o ňu nie je možné žiadať hocikedy, ale iba vo vyčlenenom období. 

Euro fondy

      Sú synonymum pre Európske štrukturálne a investičné fondy, je to finančný príspevok na zníženie regionálnych rozdielov v jednotlivých krajinách. V praxi teda ide o finančný príspevok určený na iný cieľ ako dotácia.    

Štruktúra fondov na obdobie2014- 2020

Európska komisia uzavrela so Slovenskom partnerskú dohodu na spomínané obdobie, lenže v období korona krízy sa mnohé termíny posúvali, odkladali na neskôr a tak niektoré, z operačných programov na rozvoj regiónov sú aj v tomto roku stále v platnosti. V tomto období to bolo celkovo 7 operačných programov rozdelených nasledovne na finančnú podporu cez:

 • Eurofondy
 • Granty
 • Dotácie

Do hromady to činí financovanie politiky vo výške 14 mld. Euro vrátane financovania Európskej územnej spolupráce. Na rozvoj vidieka je vyčlenených 1,5 mld. Euro a Slovensko taktiež dostane 15,8 mil. Euro z rybárskeho fondu ENRF.

Subjekty, ktoré za toto financovanie zodpovedajú

Za projekty, ktoré prejdú cez schválenie Európskej komisie zodpovedá štát a jeho úrady, tie to následne posúva ďalej na žiadateľov o finančnú podporu na realizáciu ich projektov.Žiadateľmi môžu byť nasledovné prípady, ktoré sú rozdelené do týchto kategórii:

1. Samosprávy

a) obce

b) príspevkové organizácie obcí

c) príspevkové organizácie VUC

d) rozpočtové organizácie obcí

e) rozpočtové organizácie VUC

f) VUC

 

2. Štátna správa

a) štátna príspevková organizácia

b) štátna rozpočtová organizácia

 

3. Ostatné organizácie

a) nezisková organizácia verejnej správy

b) Slovenský pozemný fond

c)sociálna poisťovňa

d) zdravotná poisťovňa

e) verejná vysoká škola

 f) úrad pre dohľad zdravotnej starostlivosti

g) a iné

 

4 Malé a stredne veľké podniky

a) mikro spoločnosti do 9 zamestnancov

b) malé podniky do 49 zamestnancov

c) stredne veľké spoločnosti do 249 zamestnancov 

d) živnostníci

Požiadať o dotáciu je na teraz možné, iba v týchto odvetviach :

a) výskum a vývoj

b) analýza, plány a stratégie

c) poľnohospodárstvo, rybolov, lesníctvo

d) vzdelávanie

e) vodné a odpadové hospodárstvo,

f) energetická efektívnosť stavieb

 g) zdravotníctvo

h) sociálne služby

i) vytváranie pracovných miest

j) rozvoj podnikania

k) Kultúra a umenie

l) ochrana ŽP, rozvoja obnoviteľných zdrojov

m) dopravná infraštruktúra

n) informačné technológie

Schválenie nohých programov a rozdelenie do odvetví a ich obmeny prebiehajú každých 7 rokov.

Programy na podnikanie :

1. Program Horizont 2020

     Ide o podporu výskumov a inovácii, na ktoré je vyčlenených 78 miliárd Eur. Prioritné sú malé a stredne veľké podniky. Pričom ide o excelentnú vedu, spoločenské vízie a priemyselné postavenie.

Excelentná vedy zahŕňa:

 • vznikajúce technológie a technológie budúcnosti
 • výskumnú radu
 • výskumy infraštruktúry

Pod premyslený úsek projektu spadajú:

 • základné priemyselné technológie
 • nanotechnologie
 • informačné a komunikačné technológie
 • vesmír.

Tretí úsek spoločenských vízií zahŕňa

 • zdravie, demografické zmeny a kvalitu života
 • potravinový výskum, udržateľné poľnohospodárstvo
 • morský výskum
 • efektívna energia a jej bezpečnosť
 • inteligentná doprava
 • klimatické zmeny
 • inklúzie a inovácie spoločnosti

 Program je určený všetkým spoločnostiam na našom území, bez ohľadu na ich smer podnikania.

2. Pomoc za pomoci štrutrálných a investičných fondov

     Ich cieľom je vytvoriť, zlepšiť sociálnu, hospodársku a územkovú súdržnosť medzi štátmi EU.  Využite týchto euro fondov závisí od investičných priorít štátu zameranú na rozvoj malých a stredných podnikov.

3. Erazmus pre mladých podnikateľov

     Úlohou tohto projektu je zabezpečiť možnosť vzdelávania a zbierania skúseností pre našich začínajúcich podnikateľov prostredníctvom ciest do zahraničia. Projekt je určený pre všetkých,

 • ktorí dovŕšili 18. rokov
 • majú reálny podnikateľský zámer a plán
 • alebo podnikateľov, ktorí podnikajú menej ako 3 roky.

Účasť na projekte je možná v trvaní od 1 až do 6 mesiacov.

     V tomto období máme celkovo k dispozícii 122 výziev. Do budúcna je plánovaných ďalších 99 výziev, celkovo sa ich už podarilo uzavrieť 823.