Články eye

Rekreácia zamestnancov
Autor: PozriPracu

Rekreácia zamestnancov

 

§ 152a Zákonník práce

Účinnosť od 1. Januára 2019

Tento zákon hovorí o povinnosti zamestnávateľa preplácať zamestnávateľovi časť výdavkov na rekreáciu.

 

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok zamestnancovi:

  • Ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • v prípade ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov príspevok môže ale nemusí poskytnúť zamestnancovi.

 

Podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnanec:

  • Musí byť v pracovnom pomere (nárok na rekreáciu nemá dohodár),
  • pracovný pomer musí trvať najmenej 2 roky,
  • zamestnanec musí doložiť doklad o rekreácií do 30 dní

 

Neprehliadnite:

V prípade ak zamestnanec o príspevok nepožiada zamestnávateľ ho nesmie znevýhodniť. To znamená ak si nepožiadate o príspevok, ale prinesiete faktúru do 30 kalendárnych dní o rekreácií, zamestnávateľ je povinný preplatiť Vám výšku príspevku stanovenú štátom. V priebehu jedného roka môže zamestnanec požiadať len jedného zamestnávateľa o rekreáciu.

 

Výška príspevku:

  • 55% oprávnených výdavkov najviac 275 € ročne,
  • v prípade kratšieho pracovného pomeru sa suma vyrátava na základe kratšieho pracovného času.
  • Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
  • Ak rekreácia trvá na prelome nového a starého roka príspevok sa pripisuje do kalendárneho roka kedy rekreácia začala.

 

REKREAČNÝ POUKAZ

Rekreačný poukaz, môže využiť len osoba, ktorej je určený a len na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka v ktorom bol vydaný. Samozrejme pobyt viete využiť aj s rodinnými príslušníkmi (manžel, manželka, deti, osoba ktorá žije s vami v spoločnej domácnosti). V prípade detí viete tento príspevok využiť aj na detský tábor.

Najnižší  akceptovaný počet prenocovaní - 2 noci. V prípade ak nevyčerpáte celú sumu príspevku počas jednej dovolenky môžete využiť príspevok na viacero pobytov.

Nezabudnite však na to, ak odchádzate z pobytu vyžiadať si od zariadenia potvrdenie o pobyte doklad (faktúru), ktorý musí obsahovať informácie ako: vaše meno, termín – dĺžku pobytu a cenu za pobyt.

Tento doklad je potrebné priniesť zamestnávateľovi, ktorý Vám preplatí 55% zo sumy rekreácie. Najviac však 275 €.

 

 

Zdroj:

Zákonypreludi.sk

slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK