Články eye

Príspevok na presťahovanie za prácou § 53c.
Autor: PozriPracu

Príspevok na presťahovanie za prácou § 53c.

Každý z nás, sa nachádzal v situácií kedy potreboval poradiť v oblasti poskytovania príspevkov zo strany Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) či má, alebo nemá na daný príspevok nárok. Práve preto, sa v nasledujúcich pár riadkov budeme  venovať konkrétne : ,,Príspevk na presťahovanie za prácou § 53c.“

§ 53c - Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Príspevok sa poskytuje občanovi, ktorému vznikli výdavky s presťahovaním sa z miesta trvalého pobytu na miesto vykonávania nového zamestnania. Tento príspevok sa vypláca najmenej 6 mesiacov, po splnení podmienok:

 - občan bol v evidencii ÚPSVaR najmenej  3 mesiace,

 - bol vyradený z dôvodu nástupu do zamestnania,

- a o príspevok písomne požiadal. Na písomné požiadanie máte 6 mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie,

alebo

  • písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku §53 (Príspevok na dochádzku za prácou)

alebo

  • do 1 mesiaca, ak Vám skončí príspevok §53 (Príspevok na dochádzku za prácou)

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu o zmene trvalého pobytu a kópiu pracovnej zmluvy.

Nárok na tento príspevok máte ak zmena trvalého pobytu je v rámci Slovenskej republiky a vo vzdialenosti najmenej 70 km.

Výdavky musia byť preukázateľné, to znamená, že musíte vedieť ich zdokladovať a to, buď:

            1. nájomným,

            2. alebo doklad o úhrade užívania bytu.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody medzi žiadateľom a úradom. Najdlhšie však po dobu 2 rokov a to v sume najviac 4 000€. V prípade, ak sa jedná o manželský pár je výška najviac 6 000€. Manželský pár, vždy žiada iba jednou žiadosťou v ktorej je uvedené meno jedného z nich, čiže nemôžete žiadať obaja o príspevok.

Príspevok vypláca úrad u ktorého ste boli v evidencii do 30 dní s tým, že je potrebné preukázať trvanie zamestnania a výdavkov.

Opätovný nárok na tento príspevok máte ak uplynú 2 roky od dátumu skončenia poberania príspevku.

 

 

 

Poznámka: Nárok, podmienky a ďalšie informácie majú informatívny charakter, môžu sa meniť v závislosti od zmeny zákonov.